Монголбанкнаас зарласан ханш:
2015/8/30
 
  1 USD 1,991.88
  1 EUR 2,243.75
  1 CNY 311.57
  1 GBP 3,069.89
  1 RUB 30.33


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2015/8/27
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
1988.00 -
 

Алт, мөнгө (₮/гр*): 2015/8/28
 
Авах Зарах**
Алт 71,479.88 71,672.03
Мөнгө 721.84 913.99

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Инфляци: 2015/07 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар 0.1  2.7  6.6
Улс 0.0  3.3  6.9
Зорилтод < 7%

Эх сурвалж: ҮСХ


Мөнгөний үзүүлэлт: 2015/07 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2977.7 2.5
М2 мөнгө 9862.0 -2.1
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 06-p cap
1685.6 27.9

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2015/07 cap 1.123
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 13.0%
Овернайт репо 15.0%
Овернайт Хадгаламж 11.0%
Репо 13.5%

2015.04.10-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
08/28 1 13.00 62000 08/31
 
08/03 4 13.43 31000 08/31

БХЗ-ын хүү: 2015/07 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 13.00      1 саp 13.31
Репо 13.23      2 саp -
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  13.73      3-6c 14.86
Овернайт 13.37     
 
ЖДХ 13.34      ЖДХ 13.34

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлэгүүд

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00