• "Мөнгөний бодлогын мэдэгдэл - 2015/03"

  "Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл 2015 оны 6 дугаар сарын 9, 30 болон 7 дугаар сарын 2-ны өдрүүдэд тус тус хуралдаж, мөнгөний бодлогын хүүг өөрчлөхгүй хэвээр хадгалах шийдвэр гаргалаа."

  Дэлгэрэнгүй
 • "МБ валютын дуудлага худалдаа зохион байгууллаа"

  "2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1969.51-1980.00 төгрөгийн ханшаар 31.6 сая ам.доллар,317.55-319.00 төгрөгийн ханшаар 125.0 сая юань худалдан авах санал иүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1975.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 23.0 сая ам.доллар"

  Дэлгэрэнгүй

Монголбанкнаас зарласан ханш:
2015/7/5
 
  1 USD 1,976.72
  1 EUR 2,193.27
  1 CNY 318.55
  1 GBP 3,085.76
  1 RUB 35.63


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2015/7/2
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
1975.00 -
 

Алт, мөнгө (₮/гр*): 2015/7/3
 
Авах Зарах**
Алт 73,892.90 74,083.63
Мөнгө 801.71 992.44

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Инфляци: 2015/05 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар 0.1  2.5  7.5
Улс 0.4  3.3  8.0
Зорилтод < 7%

Эх сурвалж: ҮСХ


Мөнгөний үзүүлэлт: 2015/05 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2410.8 -19.8
М2 мөнгө 9845.8 -3.9
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 05-p cap
1591.0 -0.8

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2015/05 cap 1.168
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 13.0%
Овернайт репо 15.0%
Овернайт Хадгаламж 11.0%
Репо 13.5%

2015.04.10-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
07/03 1 13.00 724000 07/06
 
06/08 4 13.46 50000 07/06

БХЗ-ын хүү: 2015/05 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 12.96      1 саp 13.57
Репо 13.00      2 саp -
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  14.51      3-6c 13.00
Овернайт 13.19     
 
ЖДХ 13.57      ЖДХ 13.57

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлэгүүд

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00

 • 0:00 / 0:00