Монголбанкнаас зарласан ханш:
2015/7/28
 
  1 USD 1,978.80
  1 EUR 2,187.76
  1 CNY 318.68
  1 GBP 3,079.01
  1 RUB 33.06


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2015/7/28
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
1975.00 -
 

Алт, мөнгө (₮/гр*): 2015/7/28
 
Авах Зарах**
Алт 70,004.05 70,195.50
Мөнгө 745.99 937.43

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Инфляци: 2015/06 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар 0.1  2.6  7.1
Улс -0.1  3.2  7.3
Зорилтод < 7%

Эх сурвалж: ҮСХ


Мөнгөний үзүүлэлт: 2015/05 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2410.8 -19.8
М2 мөнгө 9845.8 -3.9
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 05-p cap
1591.0 -0.8

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2015/06 cap 1.140
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 13.0%
Овернайт репо 15.0%
Овернайт Хадгаламж 11.0%
Репо 13.5%

2015.04.10-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
07/27 1 13.00 114000 07/29
 
07/06 4 13.40 50000 08/03

БХЗ-ын хүү: 2015/05 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 12.96      1 саp 13.57
Репо 13.00      2 саp -
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  14.51      3-6c 13.00
Овернайт 13.19     
 
ЖДХ 13.57      ЖДХ 13.57

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлэгүүд

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00