Монголбанкнаас зарласан ханш:
2015/11/29
 
  1 USD 1,994.28
  1 EUR 2,118.72
  1 CNY 311.88
  1 GBP 3,012.46
  1 RUB 30.10


Дараа өдрийн зарласан ханш зарлагдах хүртэл энэ ханшийг НББ-д мөрдөнө.


Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш:
2015/11/26
 
МБ-наас худалдан
авах
МБ-нд худалдах
 
1994.50 -
 

Алт, мөнгө (₮/гр*): 2015/11/27
 
Авах Зарах**
Алт 68,480.33 68,672.69
Мөнгө 723.92 916.28

* 1 трой унци = 31.1034768 гр

** Зөвхөн МБ-ны Эрдэнэсийн сангийн дотоод албан хэрэгцээнд зориулав.

Инфляци: 2015/10 сар
График
×
График  
 
Сарын  Оны
эхнээс
  Жилийн
Улаанбаатар -1.1  0.8  1.9
Улс -0.7  1.9  3.4
Зорилтод < 7%

Эх сурвалж: ҮСХ


Мөнгөний үзүүлэлт: 2015/10 сар
 
Тэрбум ₮ жилийн өөрчлөлт, %
Нөөц мөнгө 2178.5 -19.5
М2 мөнгө 9900.3 -0.7
 
Сая USD жилийн өөрчлөлт, %
ГВАН: 09-p cap
1412.7 -8.4

Oрон сууцны үнийн индекс:
 
  Индекс
2015/10 cap 1.071
 

Эх сурвалж: Тэнхлэг зууч XXK

 
Монголбанкны хүү:
 
Бодлогын хүү 13.0%
Овернайт репо 15.0%
Овернайт Хадгаламж 11.0%
Репо 13.5%

2015.04.10-нд шинэчлэв.


ТБҮЦ-ны арилжаа:
 
Огноо 7
хоног
ЖДХ,% Сая ₮ Дараа-
гийн
 
11/27 1 13.00 218000 11/30
 
11/23 4 13.29 50000 12/21

БХЗ-ын хүү: 2015/10 сар
 
Төрлөөр         Хугацаагаар
 
ТБҮЦ 12.98      1 саp 13.41
Репо 13.34      2 саp 14.50
Зээл -      3 саp -
Хадгаламж  13.89      3-6c -
Овернайт 13.51     
 
ЖДХ 13.41      ЖДХ 13.41

Цаг үеийн ярилцлага, нэвтрүүлэгүүд

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00

  • 0:00 / 0:00