Санал асуулга:

2015 оны эцэст инфляци нэг оронтой тоонд гарах уу?

2011/04/18-с хойш

Нийт хандалт
3.192.452

  Статистик Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш Буцах
Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш / Своп, форвард


он сар он сар
Сонгох:    -  
Эсвэл сараар сонгох: Огноо        Монголбанкнаас худалдан авах        Монголбанкинд худалдах        Тайлбар        Своп, форвард
                           
2015.06.02        -        -       
      

2015 оны 6 дугаар сарын 02-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1906.0 төгрөгийн ханшаар 1.0 сая ам.доллар худалдах санал ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно. Юанийн дуудлага худалдаагаар банкууд худалдах, худалдан авах санал ирүүлээгүй байна.

2015 оны 06 дугаар сарын 02-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 35.55 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах саналыг ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.05.28        -        -       
      

2015 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1917.0 төгрөгийн ханшаар 1.0 сая ам.доллар худалдах санал ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно. Юанийн дуудлага худалдаагаар банкууд худалдах, худалдан авах санал ирүүлээгүй байна.

2015 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 73.9 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах саналыг ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.05.26        -        -       
      

2015 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1925.0-1927.0 төгрөгийн ханшаар 2.0 сая ам.доллар худалдах санал ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно. Юанийн дуудлага худалдаагаар худалдах, худалдан авах санал ирээгүй.

2015 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 77.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 4.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 20.0 сая юань худалдаж авах юанийн своп хэлцэл байгуулах саналыг тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.05.21        -        -       
      

2015 оны 5 дугаар сарын 21-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1937.0-1939.0 төгрөгийн ханшаар 3.0 сая ам.доллар худалдах санал ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно. Юанийн дуудлага худалдаагаар санал ирээгүй.

2015 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 35.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.05.19        -        -       
      

2015 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1940.0-1944.0 төгрөгийн ханшаар 5.5 сая ам.доллар худалдах санал ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно. Юанийн дуудлага худалдаагаар санал ирээгүй.

2015 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 40.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 35.9 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.05.14        -        -       
      

2015 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар болон юань худалдах, худалдан авах санал ирүүлээгүй болно.

2015 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 35.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 24.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.05.12        -        -       
      

2015 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар болон юань худалдах, худалдан авах санал ирүүлээгүй болно.

2015 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 60.8 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 24.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.05.07        -        -       
      

2015 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1949.80-1952.00 төгрөгийн ханшаар 5.5 сая ам.доллар худалдах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 5 дугаар сарын 7-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 8.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэлийн, 2.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.05.05        -        -       
      

2015 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1958.00-1963.00 төгрөгийн ханшаар 1.2 сая ам.доллар худалдах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 70.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэлийн, 7.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.04.30        -        -       
      

2015 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар болон юань худалдах, худалдан авах санал ирүүлээгүй болно.

2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 31.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 4.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.04.28        -        -       
      

2015 оны 4 дүгээр сарын 28-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар болон юань худалдах, худалдан авах санал ирүүлээгүй болно.

2015 оны 04 дүгээр сарын 28-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 87.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 27.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.04.23        -        -       
      

2015 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1964.00-1970.00 төгрөгийн ханшаар 4.5 сая ам.доллар худалдах,315.70 төгрөгийн ханшаар 3.0 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 7.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 18.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.04.21        -        -       
      

2015 оны 4 дүгээр сарын 21-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1969.00-1972.00 төгрөгийн ханшаар 5.0 сая ам.доллар худалдах,316.50-317.00 төгрөгийн ханшаар 10.5 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 70.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэлийн, 22.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.04.16        -        -       
      

2015 оны 4 дүгээр сарын 16-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1982.00-1982.95 төгрөгийн ханшаар 6.65 сая ам.доллар худалдах,319.30 төгрөгийн ханшаар 5.0 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 20.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэлийн, 1.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал мөн 25.0 сая юанийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.04.14        -        -       
      

2015 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1986.50 төгрөгийн ханшаар 2.0 сая ам.доллар худалдах, 1984.30-1984.70 төгрөгийн ханшаар 4.0 сая ам.доллар худалдан авах санал, мөн юанийн дуудлага худалдаагаар 319.20 төгрөгийн ханшаар 3.0 сая юань худалдах, 319.25-319.30 төгрөгийн ханшаар 6.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 87.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.04.09        -        -       
      

2015 оны 4 дүгээр сарын 09-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар худалдах болон худалдан авах санал ирүүлээгүй болно. Юанийн дуудлага худалдаагаар 320.30-320.40 төгрөгийн ханшаар 20.0 сая юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 4.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 30.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.04.07        1987.00        -       
      

2015 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 7.1 сая ам.долларыг 1986.04-1987.51 төгрөгийн ханшаар, 76.0 сая юанийг 320.67-321.00 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1987.00 төгрөгийн ханшаар 4.6 сая ам.доллар, мөн 37.7 сая юанийг 320.72 төгрөгийн ханшаар нийлүүлэв.

2015 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 2.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 95.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.04.02        1985.91        -       
      

2015 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 15.1 сая ам.долларыг 1983.31-1986.11 төгрөгийн ханшаар, 55.0 сая юанийг 319.76-320.40 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1985.91 төгрөгийн ханшаар 4.0 сая ам.доллар, мөн 50.0 сая юанийг 320.00 төгрөгийн ханшаар нийлүүлэв.

2015 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 4.3 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 63.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.03.31        1984.61        -       
      

2015 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 21.6 сая ам.долларыг 1980.0-1986.12 төгрөгийн ханшаар, 89.0 сая юанийг 319.16-319.96 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1984.61 төгрөгийн ханшаар 7.5 сая ам.доллар, мөн 42.0 сая юанийг 319.69 төгрөгийн ханшаар нийлүүлэв.

2015 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 1.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 191.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.03.26        -        -       
      

2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 0.2 сая ам.долларыг 1990.0 төгрөгийн ханшаар худалдан авах, 3.5 сая ам.долларыг 1990.0-1995.0 төгрөгийн ханшаар худалдах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно. Юанийн дуудлага худалдаагаар юань худалдах, худалдан авах санал ирүүлээгүй.

2015 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 7.3 сая ам.долларын дүнтэй төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 7.3 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2015.03.24        1990.55        -       
      

2015 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 19.0 сая ам.долларыг 1986.61-1993.32 төгрөгийн ханшаар, 48.0 сая юанийг 319.90-321.06 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1990.55 төгрөгийн хаалтын ханшаар 6.5 сая ам.доллар, 319.90 төгрөгийн ханшаар 48.0 сая юань тус тус нийлүүлэв.

2015 оны 03 дугаар сарын 24-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 85.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 5.2 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.03.19        1989.19        -       
      

2015 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 3.5 сая ам.долларыг 1989.19-1990.29 төгрөгийн ханшаар, 35.0 сая юанийг 318.63-320.10 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк ам.доллар худалдан авах саналыг 100 хувь биелүүлэн, 1989.19 төгрөгийн хаалтын ханшаар 3.5 сая ам.доллар, 319.15 төгрөгийн хаалтын ханшаар 23.0 сая юань худалдав.

2015 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 10.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.03.17        1987.11        -       
      

2015 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 10.1 сая ам.долларыг 1984.50-1989.61 төгрөгийн ханшаар худалдан авах, мөн 72.5 сая юанийг 317.01-317.61 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1987.11 төгрөгийн хаалтын ханшаар 5.0 сая ам.доллар, 317.22 төгрөгийн хаалтын ханшаар 38.5 сая юань худалдав.

2015 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 5.3 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 50.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.03.12        -        -       
      

2015 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 0.4 сая ам.долларыг 1988.91-1989.0 төгрөгийн ханшаар худалдан авах, 2.0 сая ам.долларыг 1990.0 төгрөгийн ханшаар худалдах санал, мөн 4.0 сая юанийг 317.73-317.82 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 03 дугаар сарын 12-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 5.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 35.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.03.10        1986.45        -       
      

2015 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1986.45-1990.50 төгрөгийн ханшаар 20.5 сая ам.доллар,316.81-317.80 төгрөгийн ханшаар 86.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк ам.доллар худалдан авах саналыг 100 хувь биелүүлэн, 1986.45 төгрөгийн хаалтын ханшаар 20.5 сая ам.доллар, мөн 317.26 төгрөгийн хаалтын ханшаар 47.0 сая юань тус тус нийлүүлэв.

2015 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 16.3 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 10.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.03.05        1984.50        -       
      

2015 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 36.5 сая ам.доллар, 92.5 сая юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1984.50 төгрөгийн хаалтын ханшаар 16.0 сая ам.доллар, мөн 76.0 сая юанийг 315.81 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус нийлүүлэв.

2015 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 9.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 15.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.03.03        1978.11        -       
      

2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 25.23 сая ам.долларыг 1970.11-1980.15 төгрөгийн ханшаар худалдан авах, 114.0 сая юанийг 314.70-315.90 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1978.11 төгрөгийн хаалтын ханшаар 15.5 сая ам.доллар, 57.0 сая юанийг 315.14 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус нийлүүлсэн болно.

2015 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 21.3 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн,гадаад валютын дотоодын захад 21.3 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2015.02.26        1971.90        -       
      

2015 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 12.9 сая ам.долларыг 1969.00-1972.25 төгрөгийн ханшаар худалдан авах, 40.0 сая юанийг 315.01-316.80 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1971.90 төгрөгийн хаалтын ханшаар 6.9 сая ам.доллар нийлүүлсэн болно.

2015 оны 02 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 18.8 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн,гадаад валютын дотоодын захад 18.8 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2015.02.24        -        -       
      

2015 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 28.2 сая ам.доллар, 30.0 сая юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 37.8 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн,гадаад валютын дотоодын захад 37.8 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2015.02.18        -        -       
      

2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 46.0 сая ам.доллар, 64.0 сая юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 10 сая ам.доллар, 36 сая юань тус тус нийлүүлэв.

2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 10.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп, 20.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.02.17        -        -       
      

2015 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 47.8 сая ам.доллар, 92.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 16.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп, 20.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.02.12        -        -       
      

2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 29.4 сая ам.доллар, 79.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 313.95 төгрөгийн ханшаар 36.0 сая юань нийлүүлэв.

2015 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 11.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.02.10        1957.21        -       
      

2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1951.51-1957.51 төгрөгийн ханшаар 31.7 сая ам.доллар, 312.24-313.24 төгрөгийн ханшаар 105.8 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1957.21 төгрөгийн ханшаар 6.0 сая ам.доллар, 312.85 төгрөгийн ханшаар 51.5 сая юань тус тус худалдав.

2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 15.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 20.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.02.05        1949.51        -       
      

2015 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1946.10-1950.16 төгрөгийн ханшаар 46.4 сая ам.доллар, 311.13-312.06 төгрөгийн ханшаар 116.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1949.51 төгрөгийн ханшаар 12.6 сая ам.доллар, 311.89 төгрөгийн ханшаар 58.0 сая юань тус тус худалдав.

2015 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 18.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.02.03        -        -       
      

2015 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1944.25-1945.90 төгрөгийн ханшаар 16.2 сая ам.доллар, 310.60-311.26 төгрөгийн ханшаар 65.5 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 20.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 20.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.01.29        -        -       
      

2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар худалдан авах, худалдах санал ирүүлээгүй. Юанийн дуудлага худалдаагаар 311.15-311.35 төгрөгийн ханшаар 6.2 сая юань худалдан авах санал ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн юанийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 20.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.01.27        -        -       
      

2015 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1944.00 төгрөгийн ханшаар 0.3 сая ам.доллар, 310.95-311.21 төгрөгийн ханшаар 14.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2015 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 1.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.01.22        1944.11        -       
      

2015 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1942.40-1945.00 төгрөгийн ханшаар 18.4 сая ам.доллар худалдан авах санал ирүүлж, Монголбанк 1944.11 төгрөгийн хаалтын ханшаар 6.0 сая ам.доллар худалдав. Юанийн дуудлага худалдаагаар банкууд юань худалдан авах санал ирүүлсэн боловч гадаад валютын зах дахь юанийн нийлүүлэлт хангалттай байгаа тул Монголбанк оролцоогүй болно.

2015 оны 01 дүгээр сарын 22-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 20.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 2.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.01.20        1942.11        -       
      

2015 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1936.91-1942.50 төгрөгийн ханшаар 34.8 сая ам.доллар худалдан авах, 1948.0 төгрөгийн ханшаар 2.5 сая ам.доллар худалдах санал, мөн 311.55-312.65 төгрөгийн ханшаар 79.5 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1942.11 төгрөгийн хаалтын ханшаар 8.0 сая ам.доллар, 312.05 төгрөгийн хаалтын ханшаар 71.5 сая юань тус тус худалдав.

2015 оны 01 дүгээр сарын 20-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 35.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 0.8 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.01.15        1943.72        -       
      

2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1939.00-1944.00 төгрөгийн ханшаар 43.65 сая ам.доллар, 312.98-314.00 төгрөгийн ханшаар 142.5 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1943.72 төгрөгийн хаалтын ханшаар 8.0 сая ам.доллр, 313.36 төгрөгийн хаалтын ханшаар 98.5 сая юань тус тус худалдав.

2015 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 30.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 42.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.01.13        1935.00        -       
      

2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1930.09-1936.59 төгрөгийн ханшаар 56.25 сая ам.доллар, 310.00-312.26 төгрөгийн ханшаар 134.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1935.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 23.6 сая ам.доллр, 311.66 төгрөгийн хаалтын ханшаар 64.0 сая юань тус тус худалдав.

2015 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 15.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 0.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.01.08        1917.00        -       
      

2015 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 76.2 сая ам.доллар худалдан авах, мөн 123.9 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1917.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 66.0 сая ам.доллар, 307.45 төгрөгийн хаалтын ханшаар юанийн саналыг 100 хувь биелүүлж, 123.9 сая юань тус тус нийлүүлэв.

2015 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 5.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 15.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.01.06        -        -       
      

2015 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар болон юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 12.0 сая ам.доллар, 60.0 сая юань тус тус нийлүүлэв.

2015 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 19.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хийх санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2015.01.06        -        -       
      

2015 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар болон юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 12.0 сая ам.доллар, 60.0 сая юань тус тус нийлүүлэв.

2015 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 19.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 20.0 сая юань худалдан авах юанийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.12.31        -        -       
      

2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар худалдах, худалдан авах, юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд санал ирүүлээгүй болно.

2014.12.30        -        -       
      

2014 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1887.22 төгрөгийн дундаж ханшаар 31.5 сая ам.доллар, 303.39 төгрөгийн дундаж ханшаар 53.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 5.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.12.25        -        -       
      

2014 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1882.15-1887.05 төгрөгийн ханшаар 11.4 сая ам.доллар, 302.61-303.85 төгрөгийн ханшаар 25.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 70.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 5.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.12.23        -        -       
      

2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1865.00-1874.00 төгрөгийн ханшаар 24.6 сая ам.доллар, 300.68-302.00 төгрөгийн ханшаар 73.5 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 115.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 5.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, мөн 20 сая юанийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.12.18        -        -       
      

2014 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 16 сая ам.доллар, 33.5 сая юань худалдан авах санл ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 80.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.12.16        -        -       
      

2014 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1895.53 төгрөгийн дундаж ханшаар 55.2 сая ам.доллар худалдан авах, 306.25 төгрөгийн дундаж ханшаар 94.3 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк 14.0 сая ам.доллар, 30.0 сая юань нийлүүлэв.

2014 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 120.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.12.11        -        -       
      

2014 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1885.21 төгрөгийн дундаж ханшаар 34.1 сая ам.доллар худалдан авах, 305.61 төгрөгийн дундаж ханшаар 81.3 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк 12.0 сая ам.доллар, 20.0 сая юань нийлүүлэв.

2014 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 180.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.12.09        -        -       
      

2014 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар худалдан авах, худалдах санал, юанийн дуудлага худалдаагаар 68.8 сая юанийг 304.20-305.85 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 45.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.12.09        -        -       
      

2014 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар худалдан авах,худалдах санал, юанийн дуудлага худалдаагаар 68.8 сая юанийг 304.20-305.85 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк энэ удаагийн оролцоогүй болно.

2014 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 45.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.12.04        -        -       
      

2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 16.5 сая ам.доллар худалдан авах, 3.0 сая ам.доллар худалдах, мөн 42 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 120.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 20.0 сая юань худалдан авах юанийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.12.02        1874.11        -       
      

2014 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 18.4 сая ам.доллар худалдан авах, 1.2 сая ам.доллар худалдах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1874.11 төгрөгийн хаалтын ханшаар 6.0 сая ам.доллар нийлүүлэв. Юанийн дуудлага худалдаагаар банкууд 30 сая юань худалдан авах санал ирүүлж, Монголбанк оролцоогүй болно.

2014 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 110.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 3.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.11.27        1893.00        -       
      

2014 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1893.00-1897.03 төгрөгийн ханшаар 15.7 сая ам.доллар,308.46-309.44 төгрөгийн ханшаар 81.8 сая юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк ам.доллар худалдан авах саналыг 100 хувь биелүүлэн 1893.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 15.7 сая ам.доллар, мөн 39.3 сая юанийг 308.70 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус нийлүүлэв.

2014 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 135.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 5.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.11.25        1891.10        -       
      

2014 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 43.5 сая ам.доллар, 86.5 сая юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1891.10 төгрөгийн хаалтын ханшаар 16.0 сая ам.доллар, 49.0 сая юанийг 308.10 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус худалдав.

2014 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 80.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 5.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.11.20        1883.51        -       
      

2014 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 34.7 сая ам.доллар, 98.5 сая юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1883.51 төгрөгийн хаалтын ханшаар 6.3 сая ам.доллар, 47.5 сая юанийг 307.6 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус худалдав.

2014 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 70.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 1.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.11.18        -        -       
      

2014 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 14.0 сая ам.доллар, 70.4 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 100.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 1.1 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.11.13        1877.86        -       
      

2014 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 49.05 сая ам.доллар, 111.3 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1877.86 төгрөгийн хаалтын ханшаар 28.0 сая ам.доллар, 306.71 төгрөгийн хаалтын ханшаар 56.0 сая юань нийлүүлэв.

2014 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 90.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 4.6 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.11.11        -        -       
      

2014 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1874.15 төгрөгийн дундаж ханшаар ам.доллар худалдан авах, 1875.0 төгрөгийн ханшаар ам.доллар худалдах санал, юанийн дуудлага худалдаагаар 306.30-306.91 төгрөгийн ханшаар 50.7 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк оролцоогүй болно.

2014 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 140.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 10.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.11.06        1873.18        -       
      

2014 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 32.7 сая ам.долларыг 1869.50-1877.12 төгрөгийн ханшаар, 113.0 сая юанийг 305.71-307.02 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1873.18 төгрөгийн хаалтын ханшаар 17.5 сая ам.доллар, 306.62 төгрөгийн хаалтын ханшаар 59.0 сая юань тус тус худалдаж валютын захад ам.доллар болон юань нийлүүлэв.

2014 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 70.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 5.1 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.11.04        1871.11        -       
      

2014 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдаж авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1871.11 төгрөгийн хаалтын ханшаар 12.0 сая ам.доллар, 305.85 төгрөгийн хаалтын ханшаар 74.0 сая юань тус тус худалдаж валютын захад ам.доллар болон юань нийлүүлэв.

2014 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 70.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 10.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.10.30        1861.59        -       
      

2014 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдаж авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1861.59 төгрөгийн хаалтын ханшаар 14.0 сая ам.доллар, 304.40 төгрөгийн хаалтын ханшаар 81.0 сая юань тус тус худалдаж валютын захад ам.доллар болон юань нийлүүлэв.

2014 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 116.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 9.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.10.28        1856.62        -       
      

2014 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 40.0 сая ам.долларыг 1854.0-1857.10 төгрөгийн ханшаар, 102.3 сая юанийг 303.02-303.85 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1856.62 төгрөгийн хаалтын ханшаар 8.0 сая ам.доллар, 303.62 төгрөгийн хаалтын ханшаар 36.0 сая юань худалдав.

2014 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 30.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 70.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.10.23        -        -       
      

2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 19.5 сая ам.долларыг 1852.70-1853.60 төгрөгийн ханшаар, 96.0 сая юанийг 302.51-303.15 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 302.89 төгрөгийн хаалтын ханшаар 37.0 сая юань худалдав.

2014 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 102.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 3.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 5.5 сая юанийн своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.10.21        -        -       
      

2014 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 10.8 сая ам.долларыг 1851.51-1853.51 төгрөгийн ханшаар, 82.8 сая юанийг 302.40-302.81 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 302.60 төгрөгийн хаалтын ханшаар 38.0 сая юань худалдав.

2014 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 50.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 5.8 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.10.16        1851.20        -       
      

2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 45.8 сая ам.долларыг 1849.00-1853.00 төгрөгийн ханшаар, 124.7 сая юанийг 301.55-302.42 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1851.20 төгрөгийн хаалтын ханшаар 16.0 сая ам.доллар, 302.20 төгрөгийн хаалтын ханшаар 61.2 сая юань худалдав.

2014 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 125.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 3.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.10.14        1848.55        -       
      

2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 36.2 сая ам.долларыг 1845.51-1849.12 төгрөгийн ханшаар, 134.1 сая юанийг 301.31-302.0 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1848.55 төгрөгийн хаалтын ханшаар 10.0 сая ам.доллар, 301.63 төгрөгийн хаалтын ханшаар 68.0 сая юань худалдав.

2014 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 30.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.10.09        1846,55        -       
      

2014 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 32.8 сая ам.долларыг 1844.50-1846.90 төгрөгийн ханшаар, 99.3 сая юанийг 300.20-301.11 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1846.55 төгрөгийн хаалтын ханшаар 10.5 сая ам.доллар, 300.80 төгрөгийн хаалтын ханшаар 52.5 сая юань худалдав.

2014 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 25.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, 6.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.10.07        1844.20        -       
      

2014 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 32.9 сая ам.долларыг 1842.95-1844.80 төгрөгийн ханшаар, 117.4 сая юанийг 299.71-300.80 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1844.20 төгрөгийн хаалтын ханшаар 11.5 сая ам.доллар, 300.41 төгрөгийн хаалтын ханшаар 45.5 сая юань худалдав.

2014 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 30.0 сая ам.долларын дүнтэй ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.10.02        1842.00        -       
      

2014 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 23.1 сая ам.долларыг 1840.20-1842.50 төгрөгийн ханшаар, 111.0 сая юанийг 299.10-300.07 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1842.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 9.0 сая ам.доллар, 299.61 төгрөгийн хаалтын ханшаар 67.0 сая юань худалдав.

2014 оны 10 дугаар сарын 02-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 5.0 сая ам.долларын дүнтэй төгрөгийн своп хэлцэл, 28.8 сая ам.долларын дүнтэй ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.09.30        1841.00        -       
      

2014 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 21.2 сая ам.долларыг 1838.00-1842.55 төгрөгийн ханшаар, 133.0 сая юанийг 299.0-300.10 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1841.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 9.0 сая ам.доллар, 299.51 төгрөгийн хаалтын ханшаар 67.0 сая юань худалдав.

2014 оны 9 дүгээр сарын 30-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 45.5 сая ам.долларын дүнтэй төгрөгийн своп хэлцэл, 50.0 сая ам.долларын дүнтэй ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.09.25        -        -       
      

2014 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 13.1 сая ам.долларыг 1837.31-1840.13 төгрөгийн ханшаар,138.5 сая юанийг 299.0-299.98 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 299.50 төгрөгийн хаалтын ханшаар 80.5 сая юань худалдав.

2014 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 15.0 сая ам.долларын дүнтэй ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.09.23        -        -       
      

2014 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 5.0 сая ам.долларыг 1837.00-1839.56 төгрөгийн ханшаар,80.0 сая юанийг 298.50-299.66 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 299.31 төгрөгийн хаалтын ханшаар 44.0 сая юань худалдав.

2014 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 11.0 сая ам.долларын дүнтэй төгрөгийн своп хэлцэл, 54.0 сая ам.долларын дүнтэй ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.09.18        -        -       
      

2014 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 3.5 сая ам.доллар худалдан авах санал ирүүлж, Монголбанк оролцоогүй болно. Юанийн дуудлага худалдаагаар 44.5 сая юанийг 298.11-300.14 төгрөгийн ханшаар худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 18.0 сая юанийг 299.08 төгрөгийн хаалтын ханшаар худалдав.

2014 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 9.5 сая ам.долларын дүнтэй төгрөгийн своп хэлцэл, 30.0 сая ам.долларын дүнтэй ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.09.16        -        -       
      

2014 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 4.0 сая ам.долларыг 1839.16-1840.16 төгрөгийн ханшаар,40.0 сая юанийг 299.00-300.25 төгрөгийн ханшаар тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 9 дүгээр сарын 16-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 70.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.09.11        1844.51        -       
      

2014 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1844.51 төгрөгийн хаалтын ханшаар 15.5 сая ам.доллар, 300.72 төгрөгийн хаалтын ханшаар 108.6 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 9 дүгээр сарын 11-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 3.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 60 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.09.09        1841        -       
      

2014 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1841.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 21.0 сая ам.доллар, 299.41 төгрөгийн хаалтын ханшаар 101.0 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 26.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.09.04        1830.11        -       
      

2014 оны 9 дүгээр сарын 04-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1830.11 төгрөгийн хаалтын ханшаар 15.9 сая ам.доллар, 297.50 төгрөгийн хаалтын ханшаар 105.5 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 9 дүгээр сарын 04-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 6.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 80.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.09.02        -        -       
      

2014 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 3.5 сая ам.долларыг 1802.39 төгрөгийн дундаж ханшаар худалдаж авах, 40.0 сая юанийг 293.12 төгрөгийн дундаж ханшаар худалдаж авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 9 дүгээр сарын 2-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 41.0 сая ам.долларын дүнтэй төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.08.28        -        -       
      

2014 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 6.3 сая ам.долларыг 1818.0-1830.0 төгрөгийн ханшаар Монголбанкинд худалдах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк гадаад валютын дотоодын зах дахь эрэлт, нийлүүлэлт тэнцвэртэй байна гэж үзээд, энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно. Мөн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд юань худалдах, худалдаж авах санал ирүүлээгүй байна.

2014 оны 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 20.0 сая ам.долларын дүнтэй төгрөгийн своп хэлцэл, 55.0 сая ам.долларын дүнтэй ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк ам.долларын своп хэлцлийн саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.08.26        -        -       
      

2014 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 0.4 сая ам.долларыг 1825.5-1826.0 төгрөгийн ханшаар худалдаж авах, 10.2 сая ам.долларыг 1830.0-1838.0 төгрөгийн ханшаар худалдах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк гадаад валютын дотоодын зах дахь эрэлт, нийлүүлэлт тэнцвэртэй байна гэж үзээд, энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 24.0 сая ам.долларын дүнтэй төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.08.21        -        -       
      

2014 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 5.0 сая ам.долларыг 1845.10-1850.10 төгрөгийн ханшаар худалдаж авах, 10.0 сая ам.долларыг 1864.0-1865.0 төгрөгийн ханшаар худалдах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк гадаад валютын дотоодын зах дахь эрэлт, нийлүүлэлт тэнцвэртэй байна гэж үзээд, энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.

2014 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 11.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 84.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.08.19        1855.75        -       
      

2014 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 25.0 сая ам.доллар худалдаж авах, 3.3 сая ам.доллар худалдах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1855.75 хаалтын ханшаар 20.6 сая ам.доллар худалдаж, валютын захад ам.доллар нийлүүлэв. Мөн банкууд 40.0 сая юань худалдаж авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлж, 304.20 хаалтын ханшаар 40.0 сая юань худалдав.

2014 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 40.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 15.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.08.14        1896        -       
      

2014 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1896.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 38.5 сая ам.доллар, 308.30 төгрөгийн хаалтын ханшаар 68.0 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 8 дугаар сарын 14-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 39.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 45.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.08.12        1891,10        -       
      

2014 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1891.10 төгрөгийн хаалтын ханшаар 24.0 сая ам.доллар, 307.12 төгрөгийн хаалтын ханшаар 107.5 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 8 дугаар сарын 12-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд хэлцэл хийх санал ирүүлээгүй болно.

2014.08.07        1880        -       
      

2014 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1880.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 18.0 сая ам.доллар, 304.50 төгрөгийн хаалтын ханшаар 128.5 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 8 дугаар сарын 07-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 2.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 18.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.08.05        1873.00        -       
      

2014 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1873.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 16.3 сая ам.доллар, 303.11 төгрөгийн хаалтын ханшаар 101.5 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 8 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 6.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 85.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.07.31        1872.00        -       
      

2014 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1872.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 7.5 сая ам.доллар, 302.10 төгрөгийн хаалтын ханшаар 87.5 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 7 дугаар сарын 31-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 0.8 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 70.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.07.29        1869.00        -       
      

2014 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1869.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 28.0 сая ам.доллар, 302.15 төгрөгийн хаалтын ханшаар 78.33 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 7 дугаар сарын 29-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 6.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 2.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк төгрөгийн своп хэлцлийн саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 6 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.07.24        1854.02        -       
      

2014 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1854.02 төгрөгийн хаалтын ханшаар 16.0 сая ам.доллар, 299.10 төгрөгийн хаалтын ханшаар 86.0 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 13.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 80.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.07.22        1847.32        -       
      

2014 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1847.32 төгрөгийн хаалтын ханшаар 26.4 сая ам.доллар, 298.05 төгрөгийн хаалтын ханшаар 80.5 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 7 дугаар сарын 22-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 10.6 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 10.6 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.07.17        1841.22        -       
      

2014 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1841.22 төгрөгийн хаалтын ханшаар 15.0 сая ам.доллар, 297.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 70.5 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 7 дугаар сарын 17-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 57.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 60 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.07.10        1838.20        -       
      

2014 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1838.20 төгрөгийн хаалтын ханшаар 14.4 сая ам.доллар, 296.76 төгрөгийн хаалтын ханшаар 20.0 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 69.7 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 50 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад цэврээр 19.7 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.07.08        1832.10        -       
      

2014 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1832.10 төгрөгийн хаалтын ханшаар 28.7 сая ам.доллар, 295.51 төгрөгийн хаалтын ханшаар 68.1 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 7 дугаар сарын 8-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 17.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 17.0 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.07.03        1827.60        -       
      

2014 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1827.60 төгрөгийн хаалтын ханшаар 4.0 сая ам.доллар, 294.32 төгрөгийн хаалтын ханшаар 47.0 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 7 дугаар сарын 03-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 50.8 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 50.8 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.07.01        1827.00        -       
      

2014 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1827.0 төгрөгийн хаалтын ханшаар 8.0 сая ам.доллар, 294.51 төгрөгийн хаалтын ханшаар 22.0 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 7 дугаар сарын 01-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 56.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 56.5 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.06.26        1827.01        -       
      

2014 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1827.01 төгрөгийн хаалтын ханшаар 14.0 сая ам.доллар, 293.51 төгрөгийн хаалтын ханшаар 44.0 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 63.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 40.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад цэврээр 23.0 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.06.24        1826.21        -       
      

2014 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1826.21 төгрөгийн хаалтын ханшаар 9.0 сая ам.доллар, 293.55 төгрөгийн хаалтын ханшаар 26.0 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 52.85 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал, 20.0 сая юань худалдан явах юанийн своп хэлцлийн хугацаа сунгах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 52.85 сая ам.доллар, 20.0 сая юань нийлүүлэв.

2014.06.19        1824.00        -       
      

2014 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1824.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 7.5 сая ам.доллар, 293.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 43.0 сая юань тус тус худалдав.

2014 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 40.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 25.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад цэврээр 15.0 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.06.17        1823.15        -       
      

2014 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 11.5 сая ам.доллар худалдан авах санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, 1823.15 төгрөгийн хаалтын ханшаар 11.5 сая ам.доллар худалдав. Юанийн дуудлага худалдаагаар банкууд юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 19.0 сая юанийг 293.60 төгрөгийн хаалтын ханшаар худалдав.

2014 оны 6 дугаар сарын 17-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 74.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 74.0 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.06.12        -        -       
      

2014 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 5.0 сая ам.доллар худалдан авах санал ирүүлж, Монголбанк оролцоогүй болно. Юанийн дуудлага худалдаагаар банкууд юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 26.0 сая юанийг 292.95 төгрөгийн хаалтын ханшаар худалдав.

2014 оны 6 дугаар сарын 12-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 42.2 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 50.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

2014.06.10        1824.10        -       
      

2014 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 19 сая ам.доллар худалдан авах санал ирүүлж, Монголбанк 1824.10 төгрөгийн хаалтын ханшаар 13.0 сая ам.доллар худалдав. Юанийн дуудлага худалдаагаар банкууд юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 30.0 сая юанийг 292.55 төгрөгийн хаалтын ханшаар худалдав.

2014 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 68.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 68.0 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.06.05        1826.10        -       
      

2014 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 16.75 сая ам.долларыг 1826.10 төгрөгийн ханшаар, 29 сая юанийг 292.10 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус худалдав.

2014 оны 6 дугаар сарын 05-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 40.8 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 1.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж,Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад цэврээр 39.8 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.06.03        1824        -       
      

2014 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 10 сая ам.долларыг 1824.0 төгрөгийн ханшаар, 21 сая юанийг 292.0 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус худалдав.

2014 оны 6 дугаар сарын 03-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 46.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэлийн санал ирүүлж,Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 46.5 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.05.29        -        -       
      

2014 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 0.5 сая ам.доллар худалдан авах, 4.0 сая ам.доллар худалдах, 23.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк оролцоогүй болно.

2014 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 53.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 5.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын форвард хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк своп хэлцлийн саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 53.0 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.05.27        1822.00        -       
      

2014 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 23.7 сая ам.доллар, 75 сая юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк ам.долларын авах саналыг 100 хувь биелүүлэн 23.7 сая ам.долларыг 1822.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар, 31.0 сая юанийг 292.80 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус худалдав.

2014 оны 5 дугаар сарын 27-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 32.3 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад 32.3 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.05.22        1826.50        -       
      

2014 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 17.7 сая ам.долларыг 1826.50 төгрөгийн хаалтын ханшаар, 38.5 сая юанийг 293.10 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус худалдав.

2014 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 40.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, мөн 25.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэн, гадаад валютын дотоодын захад цэврээр 15.0 сая ам.доллар нийлүүлэв.

2014.05.20        1820.15        -       
      

2014 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 20.0 сая ам.долларыг 1820.15 төгрөгийн хаалтын ханшаар, 46.5 сая юанийг 292.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар тус тус худалдав.