Буцах

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш / Своп, форвард

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Огноо Монголбанкнаас худалдан авах Монголбанкинд худалдах
2015/11/26 1994.50 -
Тайлбар

2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1991.50-1994.92 төгрөгийн ханшаар 36.0 сая ам.доллар худалдан авах, 1994.95 төгрөгийн ханшаар 0.4 сая ам.доллар худалдах, мөн 310.71-311.71 төгрөгийн ханшаар 23.5 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1994.50 төгрөгийн хаалтын ханшаар 19.0 сая ам.доллар нийлүүлэв.
2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 9.19 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/11/24 1993.70 -
Тайлбар

2015 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1992.00-1994.01 төгрөгийн ханшаар 27.4 сая ам.доллар худалдан авах, мөн 310.10-311.90 төгрөгийн ханшаар 29.2 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1993.70 төгрөгийн хаалтын ханшаар 10.0 сая ам.доллар, 311.40 төгрөгийн ханшаар 9 сая юань нийлүүлэв.
2015 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 26.98 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 50.0 сая юань авах юанийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/11/19 1992.82 -
Тайлбар

2015 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1990.30-1993.30 төгрөгийн ханшаар 12.8 сая ам.доллар худалдан авах, мөн 311.02-312.05 төгрөгийн ханшаар 23.0 сая юань худалдан авах, 313.01-313.05 төгрөгийн ханшаар 20.0 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1992.82 төгрөгийн хаалтын ханшаар 4.4 сая ам.доллар нийлүүлэв.
2015 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 9.19 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 10.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/11/17 1992.51 -
Тайлбар

2015 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1990.05-1993.00 төгрөгийн ханшаар 13.2 сая ам.доллар худалдан авах, мөн 311.89-312.56 төгрөгийн ханшаар 34.8 сая юань худалдан авах, 313.60-313.64 төгрөгийн ханшаар 20.0 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1992.51 төгрөгийн хаалтын ханшаар 3.4 сая ам.доллар нийлүүлэв.
2015 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 58.45 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 10.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/11/11 - -
Тайлбар

2015 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1991.50-1993.50 төгрөгийн ханшаар 4.8 сая ам.доллар худалдан авах, мөн 312.01-312.80 төгрөгийн ханшаар 17.5 сая юань худалдан авах, 313.71-314.10 төгрөгийн ханшаар 21.0 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн арилжаанд оролцоогүй болно.
2015 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 5.7 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/11/10 1992.50 -
Тайлбар

2015 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1990.50-1993.01 төгрөгийн ханшаар 18.3 сая ам.доллар худалдан авах, 1997.00 төгрөгийн ханшаар 0.6 сая ам.доллар худалдах санал мөн 312.01-312.95 төгрөгийн ханшаар 22.6 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1992.50 төгрөгийн ханшаар 8.2 сая ам.доллар нийлүүлэв.
2015 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 38.375 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/11/05 1992.50 -
Тайлбар

2015 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1991.00-1993.80 төгрөгийн ханшаар 11.15 сая ам.доллар, 313.01-314.21 төгрөгийн ханшаар 29.1 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1992.50 төгрөгийн ханшаар 6.15 сая ам.доллар, 313.75 төгрөгийн ханшаар 12.5 сая юань нийлүүлэв.
2015 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 15.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн, 10.3 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/11/03 1992.15 -
Тайлбар

2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1990.00-1993.60 төгрөгийн ханшаар 26.1 сая ам.доллар, 313.05-314.32 төгрөгийн ханшаар 73.7 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1992.15 төгрөгийн ханшаар 11.0 сая ам.доллар, 314.00 төгрөгийн ханшаар 38.5 сая юань нийлүүлэв.
2015 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 20.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн, 5.375 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.

Валютын дуудлага худалдааны тухайГадаад валютын дуудлага худалдаа гэдэг нь валютын дотоодын захын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төгрөгийн ханшийн тогтвортой байдлыг хангах, зах зээлийн зарчмаар тодорхойлох зорилгоор Монголбанкнаас захад оролцох нэг арга хэрэгсэл юм.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааг долоо хоног бүрийн Мягмар, Пүрэв гарагуудад тогтмол зохион байгуулдаг ба дуудлага худалдаанд зөвхөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй, Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй банкууд оролцдог.

Монголбанк нь валютын дотоодын захад оролцогчдод аливаа мэдээллийг нээлттэй хүргэхийг дэмжиж ажилладаг бөгөөд энэхүү мэдээллийн эцсийн зорилго нь валютын захын тогтвортой байдал, төгрөгийн ханшийн огцом хэлбэлзлийг үүсгэхгүй байхад чиглэгддэг.


Дээш буцах