Буцах

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш / Своп, форвард

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Огноо Монголбанкнаас худалдан авах Монголбанкинд худалдах
2015/07/30 1982.51 -
Тайлбар

2015 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1978.00-1987.52 төгрөгийн ханшаар 25.3 сая ам.доллар,318.90-320.81 төгрөгийн ханшаар 89.5 сая юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1982.51 төгрөгийн хаалтын ханшаар 19.3 сая ам.доллар, 319.50 төгрөгийн ханшаар 56.0 сая юань тус тус нийлүүлэв.
2015 оны 7 дугаар сарын 30-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 132.1 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 1.0 сая ам.доллар зарах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/07/28 1975.00 -
Тайлбар

2015 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1970.00-1976.00 төгрөгийн ханшаар 8.3 сая ам.доллар авах, мөн 4.0 сая ам.доллар худалдах саналууд ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1975.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 2.5 сая ам.доллар нийлүүлэв. Юанийн дуудлага худалдаагаар 317.51-319.71 төгрөгийн ханшаар 26.0 сая юань худалдан авах санал ирүүлснээс 319.50 төгрөгийн хаалтын ханшаар 6.0 сая юань нийлүүлэв.
2015 оны 7 дугаар сарын 28-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 70.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 1.0 сая ам.доллар зарах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/07/23 1979.00 -
Тайлбар

2015 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 48.4 сая ам.доллар, 118.9 сая юань худалдан авах санал иүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлж, 1979.00 төгрөгийн ханшаар 48.4 сая ам.доллар, 318.83 төгрөгийн ханшаар 118.9 сая юань тус тус нийлүүлэв.
2015 оны 7 дугаар сарын 23-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 81.6 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/07/21 - -
Тайлбар

2015 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар болон юань худалдан авах санал иүүлсэн бөгөөд Монголбанк 318.50 төгрөгийн хаалтын ханшаар 43.1 сая юань нийлүүлэв.
2015 оны 7 дугаар сарын 21-ниЙ өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 119.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 21.7 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл, мөн 20.0 сая юанийн своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/07/16 1983.60 -
Тайлбар

2015 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд ам.доллар болон юань худалдан авах санал иүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1983.6 төгрөгийн хаалтын ханшаар 26.5 сая ам.доллар, 319.16 төгрөгийн хаалтын ханшаар 30.0 сая юань тус тус нийлүүлэв.
2015 оны 7 дугаар сарын 16-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 80.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 6.7 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/07/09 1975.00 -
Тайлбар

2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1967.90-1975.80 төгрөгийн ханшаар 32.0 сая ам.доллар, 316.72-318.10 төгрөгийн ханшаар 83.5 сая юань худалдан авах санал иүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1975.0 төгрөгийн хаалтын ханшаар 14.0 сая ам.доллар, 318.01 төгрөгийн хаалтын ханшаар 40.0 сая юань тус тус нийлүүлэв.
2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 70.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 6.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал тус тус ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/07/07 1972.10 -
Тайлбар

2015 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1970.00-1973.01 төгрөгийн ханшаар 19.0 сая ам.доллар,317.31-319.00 төгрөгийн ханшаар 98.0 сая юань худалдан авах санал иүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1972.10 төгрөгийн хаалтын ханшаар 9.0 сая ам.доллар, 317.91 төгрөгийн хаалтын ханшаар 44.5 сая юань тус тус нийлүүлэв.
2015 оны 7 дугаар сарын 7-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 79.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 15.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
2015/07/02 1975.00 -
Тайлбар

2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1969.51-1980.00 төгрөгийн ханшаар 31.6 сая ам.доллар,317.55-319.00 төгрөгийн ханшаар 125.0 сая юань худалдан авах санал иүүлсэн бөгөөд Монголбанк 1975.00 төгрөгийн хаалтын ханшаар 23.0 сая ам.доллар, 318.01 төгрөгийн хаалтын ханшаар 62.0 сая юань тус тус нийлүүлэв.
2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 89.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн, 4.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцлийн санал ирүүлж, Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлэв.
Дээш буцах