Монголбанк

Буцах

Судалгааны өгүүлэл

Төв банкны хараат бус байдал – Олон улсын туршлага, Монголбанкны анхаарах асуудлууд
Б.Түмэнцэнгэл, Н.Ургамалсувд, Г.Ганчимэг. 2019
 • JEL ангилал: E50, E58, E59, N00, N20
 • Түлхүүр үг: Төв банкны хараат бус байдал, Төв банкны үүслийн түүх, Төв банкны эрх зүйн зохицуулалт, Үнийн тогтвортой байдал, Бодлогын зөвлөмж
 • Хураангуй:

  Тус өгүүлэлд төв банкны хараат бус байдал олон улсад хэрхэн хувьсаж ирсэн түүх болон одоогийн сорилтууд; Төв банкны хараат бус байдлыг тодорхойлох үндсэн элементүүд болон төв банк хараат бус байснаар эдийн засагт бий болгох үр өгөөжийн талаар эмхэтгэж, Монголбанкны хараат бус байдлыг бэхжүүлэхэд цаашид анхаарах зүйлс, зарим шийдлийг дэвшүүлэв.

“The effect of real exchange rate on trade balance in a resource-rich economy: The case of Mongolia”. Foreign Trade Review. vol. 53, no.4, pp. 1-14
Gan-Ochir Doojav. 2018
 • JEL ангилал: C32, C51, F14, F32
 • Түлхүүр үг: Trade balance model, exchange rate adjustment, Marshall–Lerner condition, J-curve,VECM
 • Хураангуй:

  For resource-rich developing economies, the effect of real exchange rate depreciation on trade balance may differ from the standard findings depending on country specific characteristics. This article employs vector error correction model to examine the effect of real exchange rate on trade balance in Mongolia, a resource-rich developing country. Empirical results show that exchange rate depreciation improves trade balance in both short and long run. In particular, the well-known Marshall–Lerner

“Monetary and macroprudential policy in a commodity exporting economy: A structural model analysis”. Central Bank Review. vol. 18, no.3, pp. 1-22
Gan-Ochir Doojav and Undral Batmunkh. 2018
 • JEL ангилал: C11, C51, E52, E58
 • Түлхүүр үг: Commodity shocks, Macroprudential policy, Monetary policy, Reserve requirements, Capital requirements, Small open economy model, Bayesian analysis
 • Хураангуй:

  We build a structural small open economy model to examine the impact of monetary and macroprudential policy actions in a commodity exporting economy. The model incorporates labor market, credit market, macroprudential policy tools such as time-varying capital and reserve requirements, and shocks of FDI, commodity demand and commodity price. The model is estimated by Bayesian techniques using quarterly data for Mongolia in 2005e2017. The main results are (i) external and government spending shock

Мөнгөний шинжилгээнд суурилан инфляцийн хөтөч үзүүлэлтийг тодорхойлох нь
Д.Ган-Очир, Ч.Дэлгэржаргал. 2018
 • JEL ангилал:
 • Түлхүүр үг:
 • Хураангуй:

  Энэхүү судалгааны ажлаар мөнгөний шинжилгээнд өргөн ашиглагддаг инфляцийн хөтөч үзүүлэлтүүд болох бодит мөнгөний илүүдэл, бодит мөнгөний зөрүү болон тэнцвэрийн үнэ (p*)-ийг 2000 оны 1 дүгээр сараас 2012 оны 9 дүгээр сарын тоон мэдээлэлд үндэслэн тооцож, эдгээрийн инфляцид үзүүлэх нөлөөг судлав. Судалгааны үр дүнгээр (i) Эдийн засагт 2011 оны 8 дугаар сараас эхэлсэн эерэг бодит мөнгөний зөрүү нь 2012 оны 8 дугаар сараас хойш сөрөг түвшинд байна. Энэ нь эдийн засагт мөнгөний хомсдол бий болж буйг

“Stress testing the household sector in Mongolia“. The Asia-Pacific Development Journal. vol. 24, no. 2, pp. 23-52
Gan-Ochir Doojav and Ariun-Erdene Bayarjargal. 2017
 • JEL ангилал: C15, D14, D31, E17
 • Түлхүүр үг: Stress testing, household indebtedness, household surveys, Mongolia
 • Хураангуй:

  The present paper contains an outline of a simulation-model for stress testing the household sector in Mongolia. The model uses data from the Household Socio-Economic Survey to assess the financial resilience of the household sector to macroeconomic shocks. The results suggest that the household sector of Mongolia is vulnerable to shocks associated with interest rates, cost of basic consumption, asset prices and unemployment. In particular, impacts of interest and consumer price shocks on househ

“Implications of Economic Growth, Poverty and Inequality in Mongolia over the Period of 2008-2012“. The Northeast Asian Economic Review. vol. 5, no. 2, pp. 15-29
Gan-Ochir Doojav and Ariun-Erdene Bayarjargal. 2017
 • JEL ангилал: E25, I32, O15
 • Түлхүүр үг: Growth, poverty, income inequality, growth incidence curve and Mongolia
 • Хураангуй:

  This paper empirically examines Mongolia's growth performance from the perspective of its poverty-reducing and distributional characteristics over the period 2008-2012. The main findings are (i) absolute poverty in Mongolia has fallen, and poverty reduction has accelerated in boom years (2010-2012), (ii) Inequality has fallen in the period, but the inequality has stagnated during the boom, (iii) the poorer people have not suffered during the economic slowdown years (2007/8-2009) due to safety ne

"Үнэ өөрчлөгдөх дундаж хугацааг тооцох нь"
С.Билгүүн, С.Билгүүнзул, Г.Мөнхбаяр, О.Цолмон. 2017
 • JEL ангилал: Үнэ, инфляци, Монгол
 • Түлхүүр үг:
 • Хураангуй:

"Орон сууцны түрээсийн үнийн индекс тооцох нь"
С.Билгүүн, Д.Даваасүх, Б.Хүслэн, О.Цолмон. 2017
 • JEL ангилал:
 • Түлхүүр үг:
 • Хураангуй:

DMA аргыг ашиглан инфляцийг таамаглах нь
Л.Даваажаргал, Д.Ган-Очир. 2017
 • JEL ангилал: E31, E37, C11, C53.
 • Түлхүүр үг: Монголын инфляци, DMA арга, Бейсийн эконометрик.
 • Хураангуй:

  Энэхүү судалгаагаар Монголын инфляцийн таамаглалд DMA (Dynamic Model Averaging) аргыг ашиглах нь таамаглалын алдааг бууруулах эсэхийг судаллаа. Энэ арга нь загварын параметрүүд цаг хугацааны хувьд өөрчлөгдөөд зогсохгүй таамаглалын загвар нь цаг хугацаанд өөрчлөгдөж болно гэж үздэг онцлогтой. Судалгааны үр дүнгээс харахад DMA аргыг инфляцийн төсөөлөл гаргахад ашиглах нь бусад загваруудтай харьцуулахад хамгийн бага алдаатай байхаар байна. Түүнчлэн инфляцийн таамаглагч хувьсагчид нь цаг хугацааны т

Монголын эдийн засгийн том хэмжээний BVAR загвар: Гадаад шокын нөлөө
Д.Ган-Очир, Л.Даваажаргал. 2017
 • JEL ангилал:
 • Түлхүүр үг: Монголын эдийн засаг, том хэмжээний Бейсын VAR загвар, гадаад шок
 • Хураангуй:

  Энэхүү судалгааны ажлаар Монголын эдийн засгийн 16/24 хувьсагчтай Бейсын вектор авторегресс (BVAR) загварыг үнэлж, гадаад шокын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг судлав. Энэхүү том хэмжээний BVAR загварын үнэлгээнд Banbura et al. (2010) нарын санал болгосон аргачлалыг ашигласан бөгөөд 9 бүтцийн шок (5 гадаад шок, 4 дотоод шок)-ыг ‘Cholesky’ задаргаа ашиглан таньсан. Судалгааны үр дүнгээс харахад Монголын эдийн засгийн мөчлөг, хэрэглээний үнийн өөрчлөлтөд гадаад шок хүчтэй нөлөөтэй байна. Тухайлбал, га

“Interest rate pass-through in Mongolia“. The Developing Economies. vol 54, no. 4, pp. 271–291
Gan-Ochir Doojav and Kaliappa Kalirajan. 2016
 • JEL ангилал: C51, E43, E52, E58
 • Түлхүүр үг: Interest rate pass-through; Linear and nonlinear ARDL models; Asymmetric cointegration; Asymmetric dynamics multipliers; Mongolia
 • Хураангуй:

  This study empirically examines the interest rate pass-through of the money market interest rate to bank lending and bank deposit interest rates in Mongolia using both linear and nonlinear autoregressive distributed lag (ARDL) models. The results from the empirical analysis using data from December 2002 to September 2015 suggest that interest rate pass-through is generally weaker, slower, and asymmetric in Mongolia. The new findings provide evidence that: (i) interest rate pass-through has impro

Жижиг, дунд үйлдвэрийн хэлцлийн зардлын судалгаа
Д.Гансүлд, З.Манлайбаатар, Ч.Нарантуяа. 2016
 • JEL ангилал:
 • Түлхүүр үг:
 • Хураангуй:

Олон улсын валютын сангаас хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл
Ө. Тайван. 2016
 • JEL ангилал: F31, F41, H12, O24, E52, E62, E63
 • Түлхүүр үг: Валютын хямрал, төлбөрийн тэнцлийн уламжлалт хямрал, орчин үеийн хямрал, мөнгө сангийн бодлого, эдийн засгийн өөрийгөө зохицуулах үе шат
 • Хураангуй:

  Энэхүү судалгааны ажилд эдийн засгийн хямралын төрөл, хямралыг даван туулахад ямар арга хэмжээ авах шаардлагатай болох, энэхүү арга хэмжээ нь хямралд ямар замаар нөлөөлдөг болох талаар авч үзнэ. Манайд үргэлжилж байгаа хямралын шинж тэмдэг нь өөрөө төлбөрийн тэнцлийн “Уламжлалт хямрал”-д хамаарагдах бөгөөд энэ хямралын үед эрэлтийн талын болон ханшийн хосолсон бодлого дээр суурилсан ОУВС-гийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Түүнчлэн, “нийлүүлэлтийн талын” бодлогын зарим арга хэмжээг авч

Зээлийн хүүний тархалт, түүнд үндэслэсэн шинжилгээ
О. Боролдой. 2016
 • JEL ангилал:
 • Түлхүүр үг:
 • Хураангуй:

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал
Монголбанкны ССГ-ын, Судалгааны хэлтэс. 2018
 • JEL ангилал:
 • Түлхүүр үг:
 • Хураангуй:

  "Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил, санхүүжилтийн байдал" түүвэр судалгааны үр дүн

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

 • Санхүүгийн боловсролын апп

  Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.