A-
A
A+

Төв банктай холбоотой хууль, эрх зүй

Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хууль

Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа Төв банк (Монголбанк)-ны тухай хууль нь 1996 онд батлагдсан бөгөөд энэхүү хуулиар Монголбанкны үндсэн зорилго, бүтэц, чиг үүргийг нарийвчлан тогтоож, түүний үйл ажиллагаа, хариуцлагын тусгасан болно. Монгол Улсын Үндсэн хуулиар хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхүү Улсын Их Хуралд хадгалахаар заасан бөгөөд Улсын Их Хурлаар уг хуульд хэд хэдэн удаа нэмэлт, өөрчлөлт оруулж байсан. Хуулийн бүрэн эхийг энд дарж үзнэ үү.

Бидний тухай