A-
A
A+

Зээлийн мэдээлэлтэй холбоотой хууль, эрх зүй

Зээлийн мэдээллийн тухай хууль

Энэхүү хуулиар зээлийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, зээлийн мэдээллийг боловсруулах, хадгалах, хамгаалах, ашиглах, хэрэглэгчид зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх, зээлийн мэдээллийн үйл ажиллагаа эрхлэх этгээдэд тусгай зөвшөөрөл олгох, хүчингүй болгох, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулдаг болно.

 

Бидний тухай