A-
A
A+

Монголбанк, Засгийн газрын хооронд байгуулсан гэрээ, хэлцлийн талаархи мэдээлэл

"Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монголбанк Засгийн газартай байгуулсан гэрээ, хэлцлийн талаархи мэдээллийг тухай бүр олон нийтэд мэдээлнэ."

/Төв Банк /Монголбанк/-ны тухай хуулийн 34-р зүйл/

Гэрээний дугаар Гэрээний төрөл/зориулалт Гэрээ байгуулсан огноо Гэрээ дуусах огноо Гэрээний дүн (тэрбум төг) Жилийн хүү (%)
1 ЗГЭБ-Б-/365/-Т-0902 Улсын төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх бондын гэрээ 2009-12-31 2010-12-31 60.0 5.00
ЗГЭБ-Б-/365/-Т-0903 2009-12-31 2010-12-31 55.0 7.50
ЗГЭБ-Б-/365/-Т-0904 2009-12-31 2010-12-31 55.0 10.00
2 0310/89 Зоос банкинд олгосон зээлийг үнэт цаасжуулах бондын гэрээ 2010-03-22 2014-03-22 11.0 0.10
2010-03-22 2015-03-22 11.0 0.10
2010-03-22 2016-03-22 11.0 0.10
3 0310/88 Төрийн албан хаагчийн 4000 орон сууцны санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрдүүлэх 2010-03-31 2015-03-31 6.0 БХЗ-ын ЖДХ*
2010-05-14 2015-05-14 6.0
2010-06-22 2015-06-22 4.3
2010-07-19 2015-07-19 13.7

*тус гэрээнд бондын хүү нь жилийн 7.8 хувийн дээд хязгаартай, БХЗ-ын жигнэсэн дундаж хүү байх болно

Бидний тухай