A-
A
A+

Зах зээлийн үйл ажиллагаа

Мөнгөний бодлогын хэрэгслүүд

Тайлбар хүснэгт

Төв банкны үнэт цаас

Репо арилжаа

Богино хугацаат своп/ форвард

Төв банкны санхүүжилтийн барьцаа хөрөнгийн жагсаалт

Заавал байлгах нөөц

Байнгын санхүүжилт

Банк хоорондын овернайт арилжааны дундаж /MONIA/ индекс

Валютын зах зээл

Гадаад валютын улсын нөөц

Гадаад валютын дуудлага худалдаа

Засгийн газрын үнэт цаас

Арилжааны тухай

Төгрөгийн өгөөжийн муруй

Арилжааны үр дүн

Хоёрдогч захын арилжааны үр дүн

Ханшийн статистик

Монголбанкнаас зарласан тухайн өдрийн ханш

Монголбанкнаас зарласан ханшийн хөдөлгөөн

Монголбанкнаас зарласан ханшийн сарын дундаж хөдөлгөөн

Төгрөгийн нэрлэсэн болон бодит үйлчилж буй ханшийн индекс (NEER, REER) /сараар/

Монголбанкны үнэт металл худалдан авалт

Алт, мөнгөний үнэ

Монголбанкны худалдан авсан алт

Монголбанкинд үнэт металл тушаах