A-
A
A+

Төв банкны санхүүжилтийн барьцаа хөрөнгийн жагсаалт болон холбогдох эрсдэлийн хямдруулалт

Дараах холбоосоор татна уу: татах
 

Хавсралт - 1

ТӨВ БАНКНААС БАНКАНД ЗЭЭЛ, САНХҮҮЖИЛТ ОЛГОХОД БАРЬЦААЛАХ ХӨРӨНГӨ БОЛОН РЕПО НӨХЦӨЛӨӨР ХУДАЛДАН АВАХ ҮНЭТ ЦААСНЫ ЖАГСААЛТ
ЗЭЭЛ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ТӨРӨЛ БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ
1. Нээлттэй захын үйл ажиллагаа
1.1 Репо арилжаа Төв банкны үнэт цаас
Засгийн газрын үнэт цаас
Эрдэнэс Монгол ХХК-иас гаргасан Хөгжлийн банкны баталгаатай Эрдэнэс бонд
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд
Үнэт цаас санхүүжилтийн корпораци ХХК-ийн байгуулсан ТЗК-иас гаргасан давуу эрхтэй хэвийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас
2. Байнгын санхүүжилт
2.1 Репо санхүүжилт Төв банкны үнэт цаас
Засгийн газрын үнэт цаас
Эрдэнэс Монгол ХХК-иас гаргасан Хөгжлийн банкны баталгаатай Эрдэнэс бонд
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд
2.2 Өдрийн репо хэлцэл Төв банкны үнэт цаас
Засгийн газрын үнэт цаас
3. Эцсийн зээлдүүлэгчийн үүргийн хүрээнд
3.1 Барьцаат зээл Төв банкны үнэт цаас
Засгийн газрын үнэт цаас
Монгол улсын Хөгжлийн банкны үнэт цаас
Эрдэнэс Монгол ХХК-иас гаргасан Хөгжлийн банкны баталгаатай Эрдэнэс бонд
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд
Банкны хэвийн зээл
Барьцаанд авах аливаа төрлийн үнэт цаас нь ҮЦТХТ ХХК-д бүртгэлтэй, биет бус үнэт цаас байна.

Хавсралт - 2

Төв банкны барьцаа хөрөнгийн эрсдэлийн хямдруулалтын хэмжээ
1. Тогтмол купонтой үнэт цаасны эрсдэлийн хямдруулалт
Барьцаа хөрөнгө Эрсдэлийн хямдруулалт, хувиар
(Барьцаа хөрөнгийн үлдэгдэл хугацаа)
0-1 жил 1-3 жил 3-5 жил 5-7 жил 7-10 жил 10+ жил
Засгийн газрын үнэт цаас 0.50 1.0 1.5 2.0 3.0 5.0
Хөгжлийн банкны үнэт цаас 1.0 1.5 2.5 3.5 4.5 8.0
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан давуу эрхтэй ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд 20
МИК Актив ТЗК ХХК-иас гаргасан энгийн эрхтэй ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд 40
Үнэт цаас санхүүжилтийн корпораци ХХК-ийн байгуулсан ТЗК-иас гаргасан давуу эрхтэй хэвийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас 20
2. Купонгүй үнэт цаасны эрсдэлийн хямдруулалт
Барьцаа хөрөнгө Эрсдэлийн хямдруулалт, хувиар
(Барьцаа хөрөнгийн үлдэгдэл хугацаа)
0-1 жил 1-3 жил 3-5 жил 5-7 жил 7-10 жил 10+ жил
Төв банкны үнэт цаас 0.50 2.0 2.5 3.0 4.0 7.0
Засгийн газрын үнэт цаас 0.50 2.0 2.5 3.0 4.0 7.0
Хөгжлийн банкны үнэт цаас 1.0 2.5 3.5 4.5 6.5 10.5
Эрдэнэс Монгол ХХК-иас гаргасан Хөгжлийн банкны баталгаатай Эрдэнэс бонд 40
3. Банкны хэвийн зээлийн эрсдэлийн хямдруулалт
Зээлийн үлдэгдэл хугацаа Эрсдэлийн хямдруулалт, хувиар
3 жил хүртэл 30
3 жилээс дээш 50
Төв банкнаас олгох санхүүжилтийн хэмжээг тогтоох томьёо
Төв банкнаас олгох санхүүжилтийн хэмжээг дараах томьёогоор тооцож, зуутын орон хүртэл бүхэлчилнэ.
F – Санхүүжилтийн хэмжээ
C – Барьцаа хөрөнгийн бодит үнэ цэнэ
H – Эрсдэлийн хямдруулалтын хэмжээ