A-
A
A+

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэл

Монголбанкнаас өргөн барьсан төслийг УИХ хэлэлцэж Төв банкнаас дараагийн жилд баримтлах үндсэн чиглэлийг УИХ-ын тогтоолын хавсралтаар баталдаг байна.

УИХ-аас батлагдсан мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийн биелэлтийг Монголбанк УИХ-д улирал бүр тайлагнадаг байна.

 

Он Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн хэлcэн үг Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар баримтлах үндсэн чиглэл Үндсэн чиглэлийн төсөл /Өмнөх оны хэрэгжилтийн хамт/
2024 Б.Лхагвасүрэн УИХ-ын тогтоол 2024 он
2023 Б.Лхагвасүрэн УИХ-ын тогтоол 2023 он
2022 Б.Лхагвасүрэн УИХ-ын тогтоол 2022 он
2021 Б.Лхагвасүрэн УИХ-ын тогтоол 2021 он
2020 Н.Баяртсайхан УИХ-ын тогтоол 2020 он
2019 Н.Баяртсайхан УИХ-ын тогтоол 2019 он
2018 Н.Баяртсайхан УИХ-ын тогтоол 2018 он
2017 Н.Баяртсайхан УИХ-ын тогтоол 2017 он
2016 Н.Золжаргал УИХ-ын тогтоол 2016 он
2015 Н.Золжаргал УИХ-ын тогтоол 2015 он
2014 Н.Золжаргал УИХ-ын тогтоол 2014 он
2013 Н.Золжаргал УИХ-ын тогтоол 2013 он
2012 Л.Пүрэвдорж УИХ-ын тогтоол 2012 он
2011 Л.Пүрэвдорж УИХ-ын тогтоол 2011 он
2010 - УИХ-ын тогтоол 2010 он
2009 - УИХ-ын тогтоол -
2008 - УИХ-ын тогтоол -
2007 - УИХ-ын тогтоол -
2006 - УИХ-ын тогтоол -
2005 - УИХ-ын тогтоол -
2004 - УИХ-ын тогтоол -
2003 - УИХ-ын тогтоол 2003 он
2002 - УИХ-ын тогтоол 2002 он
2001 - УИХ-ын тогтоол -
1993 - УИХ-ын тогтоол -