A-
A
A+

Төгрөгийн нэрлэсэн болон бодит үйлчилж буй ханшийн индекс (NEER, REER) /сараар/

* Moнгол Улсын инфляцын суурь өөрчлөгдсөнтэй холбоотой 2017 оны бодит үйлчилж буй ханшид өөрчлөлт гарлаа.

Жич: Төгрөгийн нэрлэсэн ба бодит үйлчилж буй ханшийн индекс нь гадаад худалдааны түнш орнуудын валюттай харьцах төгрөгийн ханшийн индексийн жигнэсэн дундажтай харьцуулсан үнийг илэрхийлэх бөгөөд төгрөгийн нэрлэсэн болон бодит үйлчилж ханшийн индексийн өсөлт нь төгрөгийн ханш чангарсныг, харин бууралт нь суларсныг тус тус илэрхийлнэ.