A-
A
A+

Холбоо барих

Бага тойруу-3, 15160
Улаанбаатар-46, Монгол Улс
Утас: 11-310081
Факс: 11-311471
Цахим шуудан: info@mongolbank.mn
Бичгээр өргөдөл, гомдол хүлээн авах:
Монголбанкны Тамгын газрын бичиг хэргийн эрхлэгч
Монголбанкны "А" /төв/ байр, 1-2 тоот, Утас: 310392
Хүлээн авах хуваарь: Даваа - Баасан гарагт
09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
Бага тойруу-3, 15160
Улаанбаатар-46, Монгол Улс
Утас: 11-310081
Факс: 11-311471
Цахим шуудан: info@mongolbank.mn
Бичгээр өргөдөл, гомдол хүлээн авах:
Монголбанкны Тамгын газрын бичиг хэргийн эрхлэгч
Монголбанкны "А" /төв/ байр, 1-2 тоот, Утас: 310392
Хүлээн авах хуваарь: Даваа - Баасан гарагт
09:00 - 12:30
14:00 - 18:00
ОЛОН НИЙТИЙН САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ТӨВ
Бодлогын хэрэгжилтийн алба
Сургалт, төлөвлөлтийн алба
Хэвлэл, мэдээллийн алба
Зээлийн мэдээллийн алба
Санхүүгийн мэдээллийн алба
Эрсдэлийн удирдлагын алба
УДИРДЛАГА, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР
Ерөнхийлөгчийн ажлын алба
Гадаад харилцааны алба
ТАМГЫН ГАЗАР
Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэс
Үйлчилгээ, аж ахуйн хэлтэс
Ресепшин
ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР
Эрх зүйн бодлогын хэлтэс
Эрх зүйн хэрэгжилт, хяналтын хэлтэс
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
Программ хангамж, чанарын удирдлагын хэлтэс
Суурь систем, дэд бүтцийн хэлтэс
МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ГАЗАР
Мөнгөний бодлого, төсөөллийн хэлтэс
Эдийн засгийн шинжилгээ, бодлогын хэлтэс
Макро зохистой бодлогын хэлтэс
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗАР
Хяналт шалгалтын хэлтэс - 1
Хяналт шалгалтын хэлтэс - 2
Мөнгө угаахтай тэмцэх хэлтэс
БАНКНЫ БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, БОДЛОГЫН ГАЗАР
Зөвшөөрлийн хэлтэс
Банкны бодлогын хэлтэс
Бүтцийн өөрчлөлтийн хэлтэс
Эрсдэлийн үнэлгээний хэлтэс
ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
Дотоод аудитын хэлтэс
Дотоод хяналтын хэлтэс
НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГА, САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГАЗАР
Санхүүгийн зах зээлийн хэлтэс
Гадаад валютын улсын нөөцийн удирдлагын хэлтэс
Эрдэнэсийн сан
СУДАЛГАА, СТАТИСТИКИЙН ГАЗАР
Статистикийн хэлтэс
Судалгааны хэлтэс
Түүвэр судалгаа шинжилгээний хэлтэс
МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН ГАЗАР
Мөнгөн тэмдэгтийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс
Үйл ажиллагааны хэлтэс
ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ГАЗАР
Хяналт зохицуулалтын хэлтэс
Бодлого зохицуулалт, үйл ажиллагааны хэлтэс
Банксүлжээ, Свифт систем
Үндэсний цахим гүйлгээний төв
САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН ГАЗАР
Бүртгэлийн хэлтэс
Тайлан мэдээ, бодлогын хэлтэс
БУСАД
Хяналтын зөвлөл
Эдийн засгийн сургалт, судалгааны хүрээлэн