A-
A
A+

Мөнгөний бодлогын xopooны хуралдах тов

Хэлэлцүүлэг (2024 он) Шийдвэр гаргах (2024 он)
1 Гуравдугаар сарын 18-22 Гуравдугаар сарын 22
2 Зургаадугаар сарын 27-28 Зургаадугаар сарын 28
3 Есдүгээр сарын 16-20 Есдүгээр сарын 20
4 12 дугаар сарын 16-20 12 дугаар сарын 20
 
Хэлэлцүүлэг (2023 он) Шийдвэр гаргах (2023 он)
1 Гуравдугаар сарын 20-24 Гуравдугаар сарын 24
2 Зургаадугаар сарын 19-23 Зургаадугаар сарын 23
3 Есдүгээр сарын 14-22 Есдүгээр сарын 22
4 12 дугаар сарын 14-22 12 дугаар сарын 22
 
Хэлэлцүүлэг (2022 он) Шийдвэр гаргах (2022 он)
1 Гуравдугаар сарын 21-25 Гуравдугаар сарын 25
2 Зургаадугаар сарын 20-24 Зургаадугаар сарын 24
3 Есдүгээр сарын 15-23 Есдүгээр сарын 23
4 12 дугаар сарын 15-23 12 дугаар сарын 23
 
Хэлэлцүүлэг (2021 он) Шийдвэр гаргах (2021 он)
1 Гуравдугаар сарын 22-26 Гуравдугаар сарын 26
2 Зургаадугаар сарын 21-30 Зургаадугаар сарын 30
3 Есдүгээр сарын 13-17 Есдүгээр сарын 17
4 12 дугаар сарын 13-17 12 дугаар сарын 17
 
Хэлэлцүүлэг (2020 он) Шийдвэр гаргах (2020 он)
1 Гуравдугаар сарын 23-27 Гуравдугаар сарын 27
2 Зургаадугаар сарын 15-19 Зургаадугаар сарын 19
3 Есдүгээр сарын 14-18 Есдүгээр сарын 18
4 12 дугаар сарын 14-18 12 дугаар сарын 18
 
Хэлэлцүүлэг (2019 он) Шийдвэр гаргах (2019 он)
1 Гуравдугаар сарын 18-22 Гуравдугаар сарын 22
2 Зургаадугаар сарын 17-21 Зургаадугаар сарын 21
3 Есдүгээр сарын 16-20 Есдүгээр сарын 20
4 12 дугаар сарын 16-20 12 дугаар сарын 20
 
Хэлэлцүүлэг (2018 он) Шийдвэр гаргах (2018 он)
1 Гуравдугаар сарын 26-30 Гуравдугаар сарын 30
2 Зургаадугаар сарын 12-15 Зургаадугаар сарын 15
3 Есдүгээр сарын 17-21 Есдүгээр сарын 21
4 12 дугаар сарын 17-21 12 дугаар сарын 21
 
Хэлэлцүүлэг (2017 он) Шийдвэр гаргах (2017 он)
1 Гуравдугаар сарын 15-17 Гуравдугаар сарын 22
2 Зургаадугаар сарын 14-16 Зургаадугаар сарын 21
3 Есдүгээр сарын 18-20 Есдүгээр сарын 22
4 12 дугаар сарын 13-15 12 дугаар сарын 20
 
Хэлэлцүүлэг (2016 он) Шийдвэр гаргах (2016 он)
1 Гуравдугаар сарын 16-17 Гуравдугаар сарын 18
2 Зургаадугаар сарын 15-16 Зургаадугаар сарын 17
3 Есдүгээр сарын 27-28 Есдүгээр сарын 29
4 12 дугаар сарын 14-15 12 дугаар сарын 16
 
Хэлэлцүүлэг (2015 он) Шийдвэр гаргах (2015 он)
1 Гуравдугаар сарын 06  
2 Зургаадугаар сарын 05  
3 Есдүгээр сарын 04  
4 12 дугаар сарын 04