A-
A
A+

Валют зохицуулалтын талаарх хууль, эрх зүйн акт

Валютын зохицуулалтын тухай хууль

Энэхүү хуулиар валютын зохицуулалтын талаарх төрийн зохих байгууллагын бүрэн эрхийг тодорхойлж, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд валютын гүйлгээ хийх, валютын гүйлгээнд хяналт тавих, Монгол Улсын үндэсний валютыг үнэгүйдлээс хамгаалахтай холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. Хуулийн бүрэн эхийг энд дарж үзнэ үү.

Төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр гүйцэтгэх тухай хууль

Энэхүү хуулиар Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бараа, ажил, үйлчилгээний үнийг үндэсний мөнгөн тэмдэгт төгрөгөөр илэрхийлж, төлбөр тооцоог гүйцэтгэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. Үндэсний мөнгөн тэмдэгт буюу төгрөгийг Монголбанкнаас гүйлгээнд гаргадаг бөгөөд төлбөрийн хууль ёсны хэрэгсэл юм. Хуулийн бүрэн эхийг энд дарж үзнэ үү.

Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн тушаалууд

Бидний тухай