A-
A
A+

Мөнгөний бодлого

Мөнгөний бодлогын хороо

Ажиллах журам

Гишүүд

Хурлын хураангуй тэмдэглэл

Хуралдах тов

Мөнгөний бодлогын стратеги

Үндсэн зорилт

Хамрах хүрээ

Хараат бус байдал

Арга хэлбэр

Шилжих механизм: SIMOM загвар

Шийдвэр гаргалт

Дохио: Бодлогын хүү

Үнийн тогтвортой байдлын ач холбогдол

Мөнгөний бодлогын хэрэгслүүд

Тайлбар хүснэгт

Заавал байлгах нөөц

Нээлттэй захын үйл ажиллагаа: ТБҮЦ-ны арилжаа

Төв банкны санхүүжилт: Байнгын хэрэгслүүд

Төв банкны санхүүжилтийн барьцаа хөрөнгийн жагсаалт