A-
A
A+

Мөнгөн тэмдэгт

1. Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгтийн албан ёсны нэгж нь төгрөг мөн. Нэг төгрөг зуун мөнгөтэй тэнцэнэ.

2. Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгт нь цаасан дэвсгэрт болон зоосон хэлбэртэй байна. Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгтийн хэв загварыг Улсын Их Хурал батална.

/Төв банкны тухай хуулийн 7-р зүйл/

Монгол Улсын Мөнгөн тэмдэгтийн түүх

Дурсгалын зоос

Гүйлгээнд байгаа мөнгөн тэмдэгт

Цаасан мөнгөн тэмдэгт

Зоосон мөнгөн тэмдэгт

Мөнгөн тэмдэгтийн товч түүх

Дурсгалын цаасан мөнгөн тэмдэгт

10000₮

Мөнгөн тэмдэгтийн тухай хуулиуд

Хуурамч мөнгөн тэмдэгтийн тухай

Хамгаалалтын элемэнтүүд

10000₮

Муу мөнгөн тэмдэгт

Муу мөнгөн тэмдэгт солих журам

Муу мөнгөн тэмдэгт солих хязгаарлалт

Мөнгөн тэмдэгтийн хүчинтэй хугацаа

Гүйлгээнд байгаа мөнгөн тэмдэгт

Гүйлгээнээс татсан мөнгөн тэмдэгт