A-
A
A+

Мөнгөний бодлогын хэрэгслүүд (Тайлбар хүснэгт)

Дараах холбоосоор татна уу: татах
 

МӨНГӨНИЙ БОДЛОГЫН ХЭРЭГСЛҮҮД
12/16/2022-ний өдрийн байдлаар
Хэрэгсэл Банкны системийн нөөцийн өөрчлөлт Хугацаа Давтамж Хэний санаачилга Хүүний түвшин
1. Нээлттэй захын үйл ажиллагаа
Төв банкны үнэт цаас - 28 хоног Даваа гарагт Монголбанк Бодлогын хүү (БХ)
- 196 хоног Лхагва гарагт Монголбанк Хүүгийн дээд хязгаар=БХ+2%
Репо арилжаа + 7 хоног хүртэл, 2 жил, 3 жил Шаардлагатай үед Монголбанк БХ+2%
Своп/Форвард + - 3 сар хүртэл Мягмар/Пүрэв гарагт Монголбанк ₮нийлүүлэх=БХ+2%
₮ татах=БХ-2%
2. Байнгын санхүүжилт
Овернаит хадгаламж - Ажлын нэг өдөр Өдөр бүр Банк БХ-2%
Oвернаит Репо санхүүжилт + Ажлын нэг өдөр Өдөр бүр Банк БХ+2%
Өдрийн зээл + Банк 0%
3. Заавал байлгах нөөц
Заавал байлгах нөөц - 14 хоног Лхагва гарагт эхэлж, Мягмар гарагт дуусна Заавал хангах Төгрөг 8%, Валют 18%
4. Эцсийн зээлдүүлэгчийн үүргийн хүрээнд
Барьцаат зээл + 90 хүртэл хоног (Нэг удаа+60 сунгаж болно) Шаардлагатай үед Банк Овернаит репо хүү+5%
5. Гадаад валютын зах зээл дэх үйл ажиллагаа
Гадаад валютын дуудлага худалдаа Төлбөр тооцоо T+0, T+1 Мягмар/Пүрэв гарагт Монголбанк Спот арилжаа
Цахим талбарын арилжаа Төлбөр тооцоо T+0, T+1 Шаардлагатай үед Банк Спот арилжаа
Төрийн өмчит болон төрийн өмч давамгайлсан ААНБ-аас валют худалдан авах үйл ажиллагаа Төлбөр тооцоо T+0 Өдөр бүр Банк Спот арилжаа
Гадаад валютын хадгаламж 1 жил хүртэл Өдөр бүр Банк Харгалзах хугацааны BIS хүү
Урт хугацаат своп хэлцэл     1 жилээс дээш хугацаатай хүртэл Шаардлагатай үед Банк Төгрөг-Репо арилжааны хүү, Ам.долллар SOFR3M+Z spread