Буцах

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш / Своп, форвард

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Огноо Монголбанкнаас худалдан авах Монголбанкинд худалдах
2016/08/30 - 2230.00
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2212.00-2234.00 төгрөгийн ханшаар 2.7 сая ам.доллар худалдан авах, 2230.00-2237.00 төгрөгийн ханшаар 12.8 сая ам.доллар худалдах, 330.00 төгрөгийн ханшаар 1.7 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2230.00 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 12.0 сая ам.доллар худалдаж авлаа.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 68.4 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100% биелүүллээ.
2016/08/25 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2230.00-2245.00 төгрөгийн ханшаар 1.1 сая ам.доллар худалдан авах, 2253.00-2254.00 төгрөгийн ханшаар 6.0 сая ам.доллар худалдах, 333.00-336.30 төгрөгийн ханшаар 10.5 сая юань худалдан авах, 338.75-338.85 төгрөгийн ханшаар 1.8 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар саналуудыг биелүүлээгүй болно.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 54.3 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100% биелүүллээ.
2016/08/23 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа Банкууд 2239.00-2245.00 төгрөгийн ханшаар 4.6 сая ам.доллар худалдан авах, 2264.00 төгрөгийн ханшаар 0.5 сая ам.доллар худалдах, 333.00-337.50 төгрөгийн ханшаар 16.3 сая юань худалдан авах, 339.20-339.40 төгрөгийн ханшаар 1.8 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 337.00 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 5.8 сая юанийг нийлүүлсэн болно.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 26.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн, 8.4 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк төгрөгийн своп хэлцлээр 26.5 сая ам.долларыг валютын захад нийлүүлж, ам.долларын своп хэлцлээр 1.4 сая ам.долларыг худалдан авсан болно.
2016/08/18 2265.81 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 60.0 сая ам.доллар, 67.1 сая юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүлж, 2265.81 төгрөгийн нэг ханшаар 60.0 сая ам.доллар, 339.0 төгрөгийн нэг ханшаар 67.1 сая юанийг тус тус валютын захад нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 49.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцлийн санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100% биелүүлэв.
2016/08/16 2243.81 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2243.81 төгрөгийн нэг ханшаар 26.0 сая ам.доллар, юанийн саналыг 100% биелүүлж 332.35-339.50 төгрөгийн ханшаар 93.2 сая юанийг тус тус нийлүүлсэн болно.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 17.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн, 1.4 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100% биелүүлэв.
2016/08/11 2161.20 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 42.0 сая ам.доллар худалдан авах санал ирүүлснээс Монголбанк 2161.20 төгрөгийн нэг ханшаар 30.0 сая ам.доллар, 326.41 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 11.0 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд своп хэлцлээр 47.7 сая ам.доллар худалдан авах, 5.0 сая ам.доллар худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк үүнээс төгрөгийн своп хэлцлийн саналыг 100% биелүүлж 47.7 сая ам.долларыг валютын захад нийлүүллээ.
2016/08/09 2138.20 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 40.0 сая ам.доллар худалдан авах санал ирүүлснээс Монголбанк 2138.20 төгрөгийн нэг ханшаар 20 сая ам.доллар, 321.09 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 20.0 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 34.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн, 5.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк үүнээс төгрөгийн своп хэлцлийн саналыг 100% биелүүлж 34.5 сая ам.долларыг валютын захад нийлүүллээ.
2016/08/04 2103.00 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2103.00 төгрөгийн нэг ханшаар 16.0 сая ам.доллар, 315.55-318.11 төгрөгийн ялгаатай ханшаар 62.7 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 49.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн, 6.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд үүнээс Монголбанк төгрөгийн своп хэлцлээр 49.0 сая ам.долларыг валютын захад нийлүүлж, ам.долларын своп хэлцлээр 1.5 сая ам.долларыг худалдан авсан болно.
2016/08/02 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

Банкууд 313.80-315.80 төгрөгийн ханшаар 80.5 сая юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100% биелүүлэв.
Банкууд ам.доллар худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк төгрөгийн своп хэлцлээр 48.5 сая ам.долларыг валютын захад нийлүүлсэн. Харин Монголбанкинд худалдах 5.0 сая ам.долларын своп хэлцлийн саналыг биелүүлээгүй болно

Валютын дуудлага худалдааны тухайГадаад валютын дуудлага худалдаа нь валютын дотоодын захын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төгрөгийн ханшийн тогтвортой байдлыг хангах, зах зээлийн зарчмаар тодорхойлох зорилгоор Монголбанкнаас захад оролцох арга хэрэгсэл юм.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааг долоо хоног бүрийн Мягмар, Пүрэв гарагуудад тогтмол зохион байгуулдаг ба дуудлага худалдаанд зөвхөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй, Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй банкууд оролцдог. Харин банк бус санхүүгийн байгууллага, бусад аж ахуйн нэгж, иргэд нь өөрийн харилцагч банкаар дамжуулан дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааны арилжааны хэлбэрийг тухайн дуудлага худалдаанаас хамаарч “ялгаатай ханшаар хийх арилжаа”, “нэг ханшаар хийх арилжаа”-ны хэлбэрээс сонгох бөгөөд арилжааны хэлбэрийг урьдчилан зарлахгүй байж болно:

  • • “Нэг ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын бүх саналыг хаалтын нэг ханшаар биелүүлэх арилжааг;
  • • “Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын саналыг тухайн саналын ханшаар биелүүлэх арилжааг тус тус нэрлэнэ.


Монголбанк нь валютын дотоодын захад оролцогчдод аливаа мэдээллийг нээлттэй хүргэхийг дэмжиж ажилладаг бөгөөд энэхүү мэдээллийн эцсийн зорилго нь валютын захын тогтвортой байдал, төгрөгийн ханшийн огцом хэлбэлзлийг үүсгэхгүй байхад чиглэгддэг.


Дээш буцах