Буцах

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш / Своп, форвард

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Огноо Монголбанкнаас худалдан авах Монголбанкинд худалдах
2016/02/08 2019.81 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

2016 оны 02 дугаар сарын 08-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 2017.02-2022.90 төгрөгийн ханшаар 24.90 сая ам.доллар худалдан авах, 305.55-306.71 төгрөгийн ханшаар 32.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2019.81 төгрөгийн нэг ханшаар 12.3 сая ам.доллар, 306.58 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 16.0 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2016 оны 02 дугаар сарын 08-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 5.45 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах саналыг ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүлэв.
2016/02/04 2018.31 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 2013.00-2019.95 төгрөгийн ханшаар 55.30 сая ам.доллар худалдан авах, 304.81-305.54 төгрөгийн ханшаар 30.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2018.31 төгрөгийн нэг ханшаар 19.9 сая ам.доллар, 305.5 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 20.0 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 22.74 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 30.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах саналыг тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанкнаас нийт 22.74 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах саналыг 100 хувь биелүүлж, Монголбанкинд 30.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах саналыг биелүүлээгүй болно.
2016/02/02 2014.35 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

2016 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 2009.00-2015.05 төгрөгийн ханшаар 64.85 сая ам.доллар худалдан авах, 304.36-305.00 төгрөгийн ханшаар 26.5 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2014.35 төгрөгийн нэг ханшаар 20.0 сая ам.доллар, 304.8 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 5.5 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2016 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 5.45 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 30.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах саналыг тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанкнаас нийт 5.45 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах саналыг 100 хувь биелүүлж, Монголбанкинд 30.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах саналыг биелүүлээгүй болно.

Валютын дуудлага худалдааны тухайГадаад валютын дуудлага худалдаа нь валютын дотоодын захын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төгрөгийн ханшийн тогтвортой байдлыг хангах, зах зээлийн зарчмаар тодорхойлох зорилгоор Монголбанкнаас захад оролцох арга хэрэгсэл юм.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааг долоо хоног бүрийн Мягмар, Пүрэв гарагуудад тогтмол зохион байгуулдаг ба дуудлага худалдаанд зөвхөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй, Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй банкууд оролцдог. Харин банк бус санхүүгийн байгууллага, бусад аж ахуйн нэгж, иргэд нь өөрийн харилцагч банкаар дамжуулан дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааны арилжааны хэлбэрийг тухайн дуудлага худалдаанаас хамаарч “ялгаатай ханшаар хийх арилжаа”, “нэг ханшаар хийх арилжаа”-ны хэлбэрээс сонгох бөгөөд арилжааны хэлбэрийг урьдчилан зарлахгүй байж болно:

  • • “Нэг ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын бүх саналыг хаалтын нэг ханшаар биелүүлэх арилжааг;
  • • “Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын саналыг тухайн саналын ханшаар биелүүлэх арилжааг тус тус нэрлэнэ.


Монголбанк нь валютын дотоодын захад оролцогчдод аливаа мэдээллийг нээлттэй хүргэхийг дэмжиж ажилладаг бөгөөд энэхүү мэдээллийн эцсийн зорилго нь валютын захын тогтвортой байдал, төгрөгийн ханшийн огцом хэлбэлзлийг үүсгэхгүй байхад чиглэгддэг.


Дээш буцах