Буцах

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш / Своп, форвард

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Огноо Монголбанкнаас худалдан авах Монголбанкинд худалдах
2017/01/19 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2486.34 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 7.4 сая ам.доллар худалдаж авах, 2495.45 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 12.0 сая ам.доллар худалдах, 356.88 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 53.4 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар саналуудыг биелүүлээгүй болно.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 1.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк ирүүлсэн саналыг биелүүлээгүй болно.
2017/01/17 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2482.77 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 4.4 сая ам.доллар, 356.32 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 53.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 361.16 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 9.0 сая юанийг нийлүүллээ.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 1.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк ирүүлсэн саналыг биелүүлээгүй болно.
2017/01/12 2496.00 -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2490.85 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 4.7 сая ам.доллар, 354.73 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 79.3 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2496.00 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 2.5 сая ам.долларыг, 359.26 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 8.0 сая юанийг тус тус нийлүүллээ.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 25.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 5.0 сая ам.долларын своп хэлцлийн саналыг биелүүллээ.
2017/01/10 2498.00 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2492.06 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 12.0 сая ам.доллар, 358.09 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 78.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2498.00 төгрөгийн нэг ханшаар 6.2 сая ам.долларыг нийлүүлж, 352.00 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар юанийн саналыг 100% биелүүллээ.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 1.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк ирүүлсэн саналыг биелүүлээгүй болно.
2017/01/05 2497.00 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2497.10 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 60.4 сая ам.доллар, 359.34 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 108.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2497.00 төгрөгийн нэг ханшаар 44.0 сая ам.долларыг, 362.05 төгрөгийн нэг ханшаар 10.0 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд своп, форвард хэлцэл байгуулах санал ирүүлээгүй болно.
2017/01/03 2492,50 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 2491.45 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 39.0 сая ам.доллар, 354.81 төгрөгийн жигнэсэн дундаж ханштайгаар 82.2 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2492.50 төгрөгийн нэг ханшаар 19.0 сая ам.долларыг, 357.50 төгрөгийн нэг ханшаар 9.0 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 1.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп, 69.8 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк ирүүлсэн саналыг биелүүлээгүй болно.

Валютын дуудлага худалдааны тухайГадаад валютын дуудлага худалдаа нь валютын дотоодын захын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төгрөгийн ханшийн тогтвортой байдлыг хангах, зах зээлийн зарчмаар тодорхойлох зорилгоор Монголбанкнаас захад оролцох арга хэрэгсэл юм.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааг долоо хоног бүрийн Мягмар, Пүрэв гарагуудад тогтмол зохион байгуулдаг ба дуудлага худалдаанд зөвхөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй, Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй банкууд оролцдог. Харин банк бус санхүүгийн байгууллага, бусад аж ахуйн нэгж, иргэд нь өөрийн харилцагч банкаар дамжуулан дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааны арилжааны хэлбэрийг тухайн дуудлага худалдаанаас хамаарч “ялгаатай ханшаар хийх арилжаа”, “нэг ханшаар хийх арилжаа”-ны хэлбэрээс сонгох бөгөөд арилжааны хэлбэрийг урьдчилан зарлахгүй байж болно:

  • • “Нэг ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын бүх саналыг хаалтын нэг ханшаар биелүүлэх арилжааг;
  • • “Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын саналыг тухайн саналын ханшаар биелүүлэх арилжааг тус тус нэрлэнэ.


Монголбанк нь валютын дотоодын захад оролцогчдод аливаа мэдээллийг нээлттэй хүргэхийг дэмжиж ажилладаг бөгөөд энэхүү мэдээллийн эцсийн зорилго нь валютын захын тогтвортой байдал, төгрөгийн ханшийн огцом хэлбэлзлийг үүсгэхгүй байхад чиглэгддэг.


Дээш буцах