Буцах

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш / Своп, форвард

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Огноо Монголбанкнаас худалдан авах Монголбанкинд худалдах
2016/07/28 2071.50 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2071.50 төгрөгийн нэг ханшаар 28.2 сая ам.доллар, 311.50 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 37.5 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Монголбанк банкуудын саналыг 100% биелүүлж своп хэлцлээр валютын захад 64.5 сая ам.доллар нийлүүллээ.
2016/07/26 - -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 14.0 сая ам.доллар, 32.0 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Монголбанк саналыг 100% биелүүлж валютын захад 45.5 сая ам.доллар нийлүүллээ.
2016/07/21 2045.00 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд 60.0 сая ам.доллар худалдан авах санал ирүүлснээс Монголбанк 2045.00 төгрөгийн нэг ханшаар 49.0 сая ам.доллар, 306.66 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 22.0 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Монголбанк саналыг 100% биелүүлж валютын захад 41.5 сая ам.доллар нийлүүллээ.
2016/07/19 2035.00 -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2035.00 төгрөгийн нэг ханшаар 21.0 сая ам.доллар, 304.00 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 42.0 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Монголбанк саналыг 100% биелүүлж валютын захад 117.5 сая ам.доллар нийлүүллээ.
2016/07/07 2014.31 -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2014.31 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 28.0 сая ам.доллар, 303.01 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар 28.0 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 24.0 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн, 1.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100% биелүүлэв
2016/07/05 - 2006
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа: Банкууд ам.доллар, юань худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 2006.00 төгрөгийн нэг ханшаар 22.7 сая ам.доллар, 302.30-303.20 төгрөгийн ханшаар 28.8 сая юанийг тус тус нийлүүлэв.
2. Своп, форвард арилжаа: Банкууд 142.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн, 1.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100% биелүүлэв

Валютын дуудлага худалдааны тухайГадаад валютын дуудлага худалдаа нь валютын дотоодын захын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төгрөгийн ханшийн тогтвортой байдлыг хангах, зах зээлийн зарчмаар тодорхойлох зорилгоор Монголбанкнаас захад оролцох арга хэрэгсэл юм.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааг долоо хоног бүрийн Мягмар, Пүрэв гарагуудад тогтмол зохион байгуулдаг ба дуудлага худалдаанд зөвхөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй, Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй банкууд оролцдог. Харин банк бус санхүүгийн байгууллага, бусад аж ахуйн нэгж, иргэд нь өөрийн харилцагч банкаар дамжуулан дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааны арилжааны хэлбэрийг тухайн дуудлага худалдаанаас хамаарч “ялгаатай ханшаар хийх арилжаа”, “нэг ханшаар хийх арилжаа”-ны хэлбэрээс сонгох бөгөөд арилжааны хэлбэрийг урьдчилан зарлахгүй байж болно:

  • • “Нэг ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын бүх саналыг хаалтын нэг ханшаар биелүүлэх арилжааг;
  • • “Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын саналыг тухайн саналын ханшаар биелүүлэх арилжааг тус тус нэрлэнэ.


Монголбанк нь валютын дотоодын захад оролцогчдод аливаа мэдээллийг нээлттэй хүргэхийг дэмжиж ажилладаг бөгөөд энэхүү мэдээллийн эцсийн зорилго нь валютын захын тогтвортой байдал, төгрөгийн ханшийн огцом хэлбэлзлийг үүсгэхгүй байхад чиглэгддэг.


Дээш буцах