Буцах

Валютын дуудлага худалдааны хаалтын ханш / Своп, форвард

Сонгох: 
select
select
-
select
select


Огноо Монголбанкнаас худалдан авах Монголбанкинд худалдах
2016/05/31 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

1. Спот арилжаа Банкууд 1975.00-1980.50 төгрөгийн ханшаар 1.2 сая ам.доллар худалдан авах, 1994.00 төгрөгийн ханшаар 0.25 сая ам.доллар худалдах, 302.60 төгрөгийн ханшаар 0.65 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар ирүүлсэн саналыг биелүүлээгүй болно.
2. Своп, форвард арилжаа Монголбанк нь банкуудаас ирүүлсэн 148.7 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах саналыг 100% биелүүллээ.
2016/05/26 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

2016 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1989.50-1994.00 төгрөгийн ханшаар 1.9 сая ам.доллар худалдан авах, 1997.81-1997.83 төгрөгийн ханшаар 8.0 сая ам.доллар худалдах, 303.00-303.20 төгрөгийн ханшаар 4.5 сая юань худалдан авах, 304.70 төгрөгийн ханшаар 0.65 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаагаар ирүүлсэн саналыг биелүүлээгүй болно.
2016 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр Монголбанк банкуудаас ирүүлсэн 21.7 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 25.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах саналыг тус тус биелүүллээ.
2016/05/24 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

2016 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1991.00-1996.15 төгрөгийн ханшаар 2.1 сая ам.доллар худалдан авах, 303.10 төгрөгийн ханшаар 1.5 сая юань худалдан авах, 305.58 төгрөгийн ханшаар 0.6 сая юань худалдах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаанд оролцоогүй болно.
2016 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкуудаас ирүүлсэн своп хэлцэл байгуулах саналыг Монголбанк 100 хувь биелүүллээ.
2016/05/19 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

2016 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1993.00-2000.00 төгрөгийн ханшаар 4.0 сая ам.доллар худалдан авах, 304.00-305.15 төгрөгийн ханшаар 7.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаанд оролцоогүй болно.
2016 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 75.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 5.0 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүллээ.
2016/05/17 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 1998.80-2005.00 төгрөгийн ханшаар 7.0 сая ам.доллар худалдах, 1995.00-1998.00 төгрөгийн ханшаар 0.8 сая ам.доллар худалдан авах, 306.40 төгрөгийн ханшаар 0.65 сая юань худалдах, 305.05-305.86 төгрөгийн ханшаар 13.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаанд оролцоогүй болно.
2016 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 32.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл байгуулах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналыг 100 хувь биелүүллээ.
2016/05/12 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 2016.11-2017.93 төгрөгийн ханшаар 24.8 сая ам.доллар худалдах, 2005.00-2011.29 төгрөгийн ханшаар 0.95 сая ам.доллар худалдан авах, 309.80 төгрөгийн ханшаар 2.8 сая юань худалдах, 307.00-308.20 төгрөгийн ханшаар 8.0 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаанд оролцоогүй болно.
2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд 49.5 сая ам.доллар худалдан авах төгрөгийн своп хэлцэл, 21.5 сая ам.доллар худалдах ам.долларын своп хэлцэл байгуулах саналыг тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк саналуудыг 100 хувь биелүүллээ.
2016/05/10 - -
Арилжааны хэлбэр: Нэг ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 5.8 сая ам.доллар, 5.7 сая юань тус тус худалдан авах санал ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк энэ удаагийн дуудлага худалдаанд оролцоогүй болно.
-
2016/05/05 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 2015.00-2022.55 төгрөгийн ханшаар 13.5 сая ам.доллар худалдан авах, 309.36-310.35 төгрөгийн ханшаар 8.5 сая юань худалдан авах санал, своп хэлцлээр 27.0 сая ам.доллар худалдан авах, 1.0 сая ам.доллар худалдах санал тус тус ирүүлсэн болно. Үүнээс Монголбанк своп хэлцлээр гадаад валютын дотоодын захад 27.0 сая ам.долларыг нийлүүлэв.
-
2016/05/03 - -
Арилжааны хэлбэр: Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа
Тайлбар

2016 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн гадаад валютын дуудлага худалдаагаар банкууд 2005.00-2018.00 төгрөгийн ханшаар 6.7 сая ам.доллар худалдан авах, 40.8 сая юань худалдан авах санал тус тус ирүүлсэн бөгөөд Монголбанк 12.3 сая юанийг 311.21 төгрөгийн хаалтын ханштайгаар гадаад валютын дотоодын захад нийлүүлэв.
2016 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн ээлжит гадаад валютын своп, форвард хэлцлээр банкууд нийт 33.0 сая ам.доллар худалдан авах, 1.0 сая ам.доллар худалдах санал ирүүлсэн болно. Үүнээс Монголбанк төгрөгийн своп хэлцлийг биелүүлж, гадаад валютын дотоодын захад 33.0 сая ам.долларыг нийлүүлэв.

Валютын дуудлага худалдааны тухайГадаад валютын дуудлага худалдаа нь валютын дотоодын захын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй явуулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, төгрөгийн ханшийн тогтвортой байдлыг хангах, зах зээлийн зарчмаар тодорхойлох зорилгоор Монголбанкнаас захад оролцох арга хэрэгсэл юм.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааг долоо хоног бүрийн Мягмар, Пүрэв гарагуудад тогтмол зохион байгуулдаг ба дуудлага худалдаанд зөвхөн банкны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй, Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй банкууд оролцдог. Харин банк бус санхүүгийн байгууллага, бусад аж ахуйн нэгж, иргэд нь өөрийн харилцагч банкаар дамжуулан дуудлага худалдаанд оролцох боломжтой.

Монголбанкнаас гадаад валютын дуудлага худалдааны арилжааны хэлбэрийг тухайн дуудлага худалдаанаас хамаарч “ялгаатай ханшаар хийх арилжаа”, “нэг ханшаар хийх арилжаа”-ны хэлбэрээс сонгох бөгөөд арилжааны хэлбэрийг урьдчилан зарлахгүй байж болно:

  • • “Нэг ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын бүх саналыг хаалтын нэг ханшаар биелүүлэх арилжааг;
  • • “Ялгаатай ханшаар хийх арилжаа” нь амжилттай биелсэн банкуудын саналыг тухайн саналын ханшаар биелүүлэх арилжааг тус тус нэрлэнэ.


Монголбанк нь валютын дотоодын захад оролцогчдод аливаа мэдээллийг нээлттэй хүргэхийг дэмжиж ажилладаг бөгөөд энэхүү мэдээллийн эцсийн зорилго нь валютын захын тогтвортой байдал, төгрөгийн ханшийн огцом хэлбэлзлийг үүсгэхгүй байхад чиглэгддэг.


Дээш буцах