Back

International Reserves, in millions of USD

Select th date: 
select
select
-
select
select


or select the month: 
select


Date Gross Reserves Monthly, % YTD, % YOY, %
2022/10 2786.0 -0.31 -36.19 -33.69
2022/09 2794.6 3.67 -35.99 -33.16
2022/08 2695.7 -6.36 -38.26 -39.20
2022/07 2878.7 -7.06 -34.07 -37.10
2022/06 3097.3 -0.93 -29.06 -34.54
2022/05 3126.3 -5.69 -28.39 -35.92
2022/04 3314.8 -0.12 -24.08 -32.24
2022/03 3318.7 -9.94 -23.99 -30.49
2022/02 3684.9 -6.60 -15.60 -18.35
2022/01 3945.1 -9.64 -9.64 -9.67
2021/12 4366.1 4.82 -3.71 -3.71
2021/11 4165.2 -0.86 -8.14 7.63