Монголбанк

Буцах

Статистик мэдээллийг тархаах хуваарь - 2021 он (Урьдчилсан тов)

Бүтээгдэхүүн 2021 он (CAP)
1 2 3 4 5 6 7
Статистикийн бюллетень 20.I (2020.12) 19.II (2021.01) 18.III (2021.02) 20.IV (2021.03) 18.V (2021.04) 18.VI (2021.05) 20.VII (2021.06)
Банкуудын нэгдсэн тэнцлийн статистик 18.I (2020.12) 18.II (2021.01) 17.III (2021.02) 19.IV (2021.03) 17.V (2021.04) 17.VI (2021.05) 20.VII (2021.06)
Мөнгө, санхүүгийн статистикийн танилцуулга 22.I (2020.12) 22.II (2021.01) 22.III (2021.02) 22.IV (2021.03) 20.V (2021.04) 22.VI (2021.05) 22.VII (2021.06)
Эдийн засгийн салбарын ангиллаарх зээлийн статистик 18.I (2020.12) 18.II (2021.01) 17.III (2021.02) 19.IV (2021.03) 17.V (2021.04) 17.VI (2021.05) 20.VII (2021.06)
Эдийн засгийн салбарын ангиллаарх зээлийн статистик (орон нутгийн байршлаар) 20.I (2020.12) 19.II (2021.01) 18.III (2021.02) 20.IV (2021.03) 18.V (2021.04) 18.VI (2021.05) 20.VII (2021.06)
Банкуудын салбар нэгжийн мэдээлэл 10.I (2020.12) 10.II (2021.01) 11.III (2021.02) 10.IV (2021.03) 11.V (2021.04) 10.VI (2021.05) 09.VII (2021.06)
Ипотекийн зээлийн статистик 18.I (2020.12) 17.II (2021.01) 17.III (2021.02) 19.IV (2021.03) 17.V (2021.04) 16.VI (2021.05) 20.VII (2021.06)
Ипотекийн зээлийн статистик (орон нутгийн байршлаар) 20.I (2020.12) 19.II (2021.01) 19.III (2021.02) 20.IV (2021.03) 19.V (2021.04) 18.VI (2021.05) 22.VII (2021.06)
Зээлийн жигнэсэн дундаж хүүний статистик 17.I (2020.12) 18.II (2021.01) 17.III (2021.02) 19.IV (2021.03) 17.V (2021.04) 17.VI (2021.05) 20.VII (2021.06)
Харилцах, хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүүний статистик 17.I (2020.12) 18.II (2021.01) 17.III (2021.02) 19.IV (2021.03) 17.V (2021.04) 17.VI (2021.05) 20.VII (2021.06)
Төв банкны тойм 20.I (2020.12) 12.II (2021.01) 11.III (2021.02) 13.IV (2021.03) 11.V (2021.04) 11.VI (2021.05) 10.VII (2021.06)
Төлбөрийн тэнцлийн статистик 29.I (2020.12) 26.II (2021.01) 31.III (2021.02) 30.IV (2021.03) 31.V (2021.04) 30.VI (2021.05) 30.VII (2021.06)
ЖДҮ-ийн зээлийн статистик 20.I (2020.12) 19.II (2021.01) 18.III (2021.02) 20.IV (2021.03) 18.V (2021.04) 18.VI (2021.05) 20.VII (2021.06)
Гадаад худалдааны тойм 20.I (2020.12) 19.II (2021.01) 19.III (2021.02) 20.IV (2021.03) 20.V (2021.04) 18.VI (2021.05) 20.VII (2021.06)
Гадаад валютын албан нөөцийн ерөнхий бүтэц 05.I (2020.12) 05.II (2021.01) 05.III (2021.02) 05.IV (2021.03) 07.V (2021.04) 04.VI (2021.05) 05.VII (2021.06)
Гадаад валютын албан нөөцийн дэлгэрэнгүй мэдээ 29.I (2020.12) 26.II (2021.01) 31.III (2021.02) 30.IV (2021.03) 31.V (2021.04) 30.VI (2021.05) 30.VII (2021.06)
Бүтээгдэхүүн 8 9 10 11 12
Статистикийн бюллетень 18.VIII (2021.07) 20.IX (2021.08) 19.X (2021.09) 18.XI (2021.10) 20.XII (2021.11)
Банкуудын нэгдсэн
балансын гол үзүүлэлтүүд
17.VIII (2021.07) 17.IX (2021.08) 18.X (2021.09) 17.XI (2021.10) 17.XII (2021.11)
Мөнгө, санхүүгийн статистикийн танилцуулга 20.VIII (2021.07) 22.IX (2021.08) 21.X (2021.09) 22.XI (2021.10) 22.XII (2021.11)
Эдийн засгийн салбарын ангиллаарх зээлийн статистик 17.VIII (2021.07) 17.IX (2021.08) 18.X (2021.09) 17.XI (2021.10) 17.XII (2021.11)
Эдийн засгийн салбарын ангиллаарх зээлийн статистик (орон нутгийн байршлаар) 18.VIII (2021.07) 20.IX (2021.08) 19.X (2021.09) 18.XI (2021.10) 20.XII (2021.11)
Банкуудын салбар нэгжийн мэдээлэл 10.VIII (2021.07) 11.IX (2021.08) 10.X (2021.09) 10.XI (2021.10) 11.XII (2021.11)
Ипотекийн зээлийн статистик 17.VIII (2021.07) 16.IX (2021.08) 18.X (2021.09) 16.XI (2021.10) 17.XII (2021.11)
Ипотекийн зээлийн статистик (орон нутгийн байршлаар) 19.VIII (2021.07) 17.IX (2021.08) 20.X (2021.09) 18.XI (2021.10) 20.XII (2021.11)
Зээлийн жигнэсэн дундаж хүүний статистик 17.VIII (2021.07) 17.IX (2021.08) 18.X (2021.09) 17.XI (2021.10) 17.XII (2021.11)
Харилцах, хадгаламжийн жигнэсэн дундаж хүүний статистик 17.VIII (2021.07) 17.IX (2021.08) 18.X (2021.09) 17.XI (2021.10) 17.XII (2021.11)
Төв банкны тойм 11.VIII (2021.07) 13.IX (2021.08) 12.X (2021.09) 11.XI (2021.10) 13.XII (2021.11)
Төлбөрийн тэнцлийн статистик 31.VIII (2021.07) 30.IX (2021.08) 29.X (2021.09) 30.XI (2021.10) 31.XII (2021.11)
ЖДҮ-ийн зээлийн статистик 18.VIII (2021.07) 20.IX (2021.08) 19.X (2021.09) 18.XI (2021.10) 20.XII (2021.11)
Гадаад худалдааны тойм 20.VIII (2021.07) 20.IX (2021.08) 20.X (2021.09) 19.XI (2021.10) 20.XII (2021.11)
Гадаад валютын албан нөөцийн ерөнхий бүтэц 06.VIII (2021.07) 03.IX (2021.08) 05.X (2021.09) 05.XI (2021.10) 03.XII (2021.11)
Гадаад валютын албан нөөцийн дэлгэрэнгүй мэдээ 31.VIII (2021.07) 30.IX (2021.08) 29.X (2021.09) 30.XI (2021.10) 31.XII (2021.11)
Бүтээгдэхүүн 2021 он (УЛИРАЛ)
1 2 3 4
Төлбөрийн тэнцлийн статистик 15.II (2020.IV) 14.V (2021.I) 13.VIII (2021.II) 15.XI (2021.III)
Гадаад секторын тойм 10.III (2020.IV) 10.VI (2021.I) 10.IX (2021.II) 10.XII (2021.III)
Гадаад өрийн статистик 26.II (2020.IV) 31.V (2021.I) 31.VIII (2021.II) 30.XI (2021.III)
Гадаад хөрөнгө оруулалтын
позицын тайлан
25.II (2020.IV) 25.V (2021.I) 25.VIII (2021.II) 25.XI (2021.III)
Шууд хөрөнгө оруулалтын судалгаа 05.III (2020.IV) 04.VI (2021.I) 03.IX (2021.II) 03.XII (2021.III)
Багцын хөрөнгө оруулалтын судалгаа 05.III (2020.IV) 04.VI (2021.I) 03.IX (2021.II) 03.XII (2021.III)
Ногоон зээлийн статистик 20.I (2020.IV) 20.IV (2021.I) 22.VII (2021.II) 20.X (2021.III)
Жендерийхн хувь сум, дүүргээх харилцах хадгаламж, зээлийн статистик 26.II (2020.12) - - -

Монголбанк Мобайл Апп

Монголбанкны мэдээ мэдээллийг гар утсандаа цаг тухайд нь хүлээн авах боломжтой боллоо.

  • Санхүүгийн боловсролын апп

    Энэхүү аппликэйшн нь өөртөө Хуримтлал тооцоологч, Хадгалагч, Зээл тооцоологч, Mortgage, Төсөвлөгч зэрэг тооцоолууруудыг багтаасан.