Буцах

Монгол Улсын гүйлгээнд байгаа мөнгөн тэмдэгтүүд

" 1. Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгтийн албан ёсны нэгж нь төгрөг мөн. Нэг төгрөг зуун мөнгөтэй тэнцэнэ.

2. Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгт нь цаасан дэвсгэрт болон зоосон хэлбэртэй байна. Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгтийн хэв загварыг Улсын Их Хурал батална."

/ Төв банкны тухай хуулийн 7-р зүйл /
Дээш буцах