Буцах

Монгол Улсын санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан

Монголбанкны Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлөөс 2012 оноос эхлэн Монгол Улсын санхүүгийн системийн талаар хагас жил тутам “Санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан”-г гаргаж, эмхтгэн хэвлэмэл бүтээгдэхүүн болгож байна.

Дээш буцах