A-
A
A+

Хяналт шалгалттай холбоотой журам, заавар

Актын нэр

Батлагдсан
огноо

Хүчинтэй
эсэх

Нэмэлт өөрчлөлт
байгаа эсэх

1.

Банкны зохистой засаглалын зарчмын хэрэгжилтийн хяналт, шалгалтын журам шинэчлэн батлах тухай

      Тийм  
2.

 Банкны тогтворжуулалтын сангийн журам

  Тийм  
3.

Банкийг тогтворжуулах төлөвлөгөө боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх журам

  Тийм  
4.

Банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүнийг нэр дэвшүүлэх, томилох, чөлөөлөх журам

  Тийм  
5.

Банкийг хувьцаат компани хэлбэртэйгээр өөрчлөн байгуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, тайлагнах, хянах түр журам

  Тийм  
6.

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн зээлийн мэдээллийг хадгалах, хамгаалах журам

  Тийм  
7.

Зээлийн мэдээллийн үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрлийн журам

  Тийм  
8.

Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам

  Тийм  
9.

Банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн журам

  Тийм  
10.

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам

  Тийм  
11.

Банкны нөхцөлт удирдлага хэрэгжүүлэх, бүрэн эрхт төлөөлөгчийн ажиллах журам

  Тийм  
12.

Банкыг албадан татан буулгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, банкны эрх хүлээн авагч томилох, дуусгавар болгох журам

  Тийм  
13.

Банкны үйл ажиллагаанд хийх хязгаарлалтыг тооцох, хангах, тайлагнах, хяналт тавих журам

  Тийм  
14.

Нягтлан бодох бүртгэлийн багц материал

  Тийм  
15.

Санхүүгийн мэдээллийн албанд банкнаас мэдээлэл ирүүлэх журам

  Тийм  
16.

Банкны бүтцийн өөрчлөлтийн арга хэмжээ авах, хэрэгжүүлэх журам

  Тийм  
17. "Гадаадын банкны салбар, төлөөлөгчийн газрын үйл ажиллагааны нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, хэрэгжүүлэх журам" болон "Банкны нэгж байгуулах зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, хэрэгжүүлэх журам" 2023.06.14 Тийм Үгүй
18. Банкны зээл олгох үйл ажиллагааны журам 2022.11.09 Тийм Үгүй
19.

Хувьцаат компани хэлбэртэй банкны хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд өөрчлөлт оруулах зөвшөөрлийн журам

2021.10.05 Тийм Үгүй
20. Банк, эрх бүхий хуулийн этгээдийн мөнгөн хадгаламж, зээлийн хүүгийн хэмжээг бодох, тооцох, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах аргачлал 2023.05.23 Тийм Үгүй
21. Банк байгуулах зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг тогтоох, хэрэгжүүлэх журам 2023.07.20 Тийм Үгүй
22. Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийх журам 2023.08.29 Тийм Үгүй
Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт болон хязгаарлалтыг тогтоох, түүнд хяналт тавих журам 2023.08.29 Тийм Үгүй
Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны худалдах, худалдан авах үнэт цаас, санхүүгийн хэрэгслийн төрөл, хэмжээг тогтоох, хэлцэл хийхэд баримтлах журам 2023.08.29 Тийм Үгүй
23. Хөрөнгө оруулалтын төрөлжсөн банкны зээл, зээлийн үйл ажиллагаанд баримтлах шаардлагыг тогтоох тухай 2023.08.29 Тийм Үгүй
24.

Монголбанкнаас банканд олгох зээлийн түр журам

2020.06.03    
25.

Банкны чанаргүй активыг бууруулах удирдлага, тогтолцоо, тайлагнах үлгэрчилсэн журам

2019.01.23    
26.

Дахин хөрөнгөжүүлэх хүсэлт гаргах, банкийг шинэчлэх төлөвлөгөө боловсруулах журам

2018.10.17    
27.

Монголбанкнаас банкинд олгох барьцаат зээлийн журам

2018.06.15    
28.

Банкны мэдээллийн технологийн шалгуур үзүүлэлтийн журам

2018.03.06    
29.

Газар дээрх иж бүрэн шалгалтаар банкны үйл ажиллагаа, санхүүгийн байдлыг үнэлэх журам

2016.03.15    
30. Кастодианы тусгай зөвшөөрлийн болон үйл ажиллагааны журам 2014.07.03    
31. Банкны хяналт шалгалтын хорооны ажиллах журам батлах тухай 2018.03.26    
32.

Банкны эрх зүйн баримт бичгийг бүртгэх тухай журам

2011.01.20    
33.

Үл хөдлөх эд хөрөнгө барьцаалуулагчид мэдээлэл өгөх журам

2010.05.06    
34.

Ипотекийн зээлийн үйл ажиллагааны журам

2008 Тийм  

35.

Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам 2016 Тийм  
36.

Банкны дотоод хяналтын үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн журам

2000.12.29    
37.

Банкны байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, төлбөр тооцооны зөвлөлийн ажиллах журам

2001.01.09    
38. Банкнаас батлан даалт гаргахад мөрдөх түр журам 2000.09.20    

 

Заавар, зөвлөмж, удирдамж

Батлагдсан огноо

Хүчинтэй эсэх

1. Types of Suspicious Activities or Transactions 2019.06.20 Тийм
2. Кастодианы санхүүгийн тайлан бэлтгэх, нягтлан бодох бүртгэл хөтлөх заавар 2015.11.16 Тийм
3. Банкны санхүүгийн тайлан, бусад мэдээллийг олон нийтэд мэдээлэх загвар маягт 2015.12.24 Тийм
4.

Мэдээллийн технологийн хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой зарим журам заавар

2010.05.26

Тийм
5.

Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг хэрэгжүүлэх удирдамж

2018.02.06 Тийм
6.

Банкны хяналт шалгалтын дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх стратеги

2014.11.12 Тийм
7.

Үйл ажиллагааны эрсдэлийг тооцох зөвлөмж

2006.11.17 Тийм
8.

Монголбанкны Хяналт шалгалтын газраас банкуудад явуулах газар дээрх шалгалтын нийтлэг удирдамж

2012.02.08 Тийм
9.

Зах зээлийн эрсдэлийг тооцоолох

  Тийм
10.

Хөрвөх чадварын эрсдэлийг удирдах зөвлөмж

2008.06.02 Тийм
11.

Хүүгийн эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

2000.01.05 Тийм

 

Бидний тухай