A-
A
A+

3. Санхүүгийн салбарын хөгжил ба тогтвортой байдал

Санхүүгийн тогтвортой байдал нь инфляцын хүлээлтийг зорилтот түвшинд барихад туслан, улмаар мөнгөний бодлогын үр ашгийг нэмэгдүүлнэ. Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах асуудал хөгжиж буй орнуудын хувьд хүндрэлтэй байдаг ажээ. Иймээс эдгээр орнууд санхүүгийн системийн эмзэг байдлыг арилгахад онцгой ач холбогдол өгөн санхүүгийн байгууллагуудын төлбөрийн чадварын түр зуурын бэрхшээлийг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох, зохистой хяналт шалгалтын туршлага болон олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлэхэд анхаарсаар иржээ. Монгол услын хувьд санхүүгийн зарим байгууллагын доголдолтой үйл ажиллагаа нь санхүүгийн тогтвортой байдалд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. Санхүүгийн салбарын төвлөрөл Монгол улсын хувьд зайлшгүй бөгөөд санхүүгийн хувьд эрүүл биш байгууллагууд бусадтай нийлж нэгдэх буюу салбараас гарах үйл явц хэрхэн өрнөхөөс мөнгөний бодлого ихээхэн шалтгаална. Учир нь Төв банк эцсийн зээлдүүлэгчийн үүргийг гүйцэтгэх шаардлагатай тулгарч хүүний бодлогоо чөлөөтэй хэрэгжүүлэх боломжоор хомс болж болох юм. Иймээс санхүүгийн салбарын хүндрэл бэрхшээлүүдийг арилган санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангасны үндсэн дээр инфляцыг онилох бодлогыг нэвтрүүлэх шаардлагатай.

Зах зээлийн хэрэгслүүдэд тулгуурласан мөнгөний бодлогыг явуулахын тулд санхүүгийн зах зээлүүд хангалттай сайн хөгжсөн байх учиртай. Ингэснээр мөнгөний бодлогын шууд бус хэрэгслүүдийн нөлөө нэмэгдэх, мөнгөний бодлогын шилжих сувгууд ажиллах үндэс бүрдэн, инфляцыг онилох бодлогыг тодорхойлоход чухал үүргийг гүйцэтгэдэг бөгөөд гэнэтийн гадаад шокуудын нөлөөллийг илүү ихээр шингээдэг нь Төв банкинд санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгалж, богино хугацааны шокын нөлөөллийг бууруулах боломжийг олгодог байна. Гэтэл Монгол улсын санхүүгийн захуудын өнөөгийн байдал нь инфляцыг онилох бодлогыг нэвтрүүлэх түвшинд хүрээгүй байна. Мөнгөний зах зээлийн хөгжил сул дорой байгаа бөгөөд богино хугацааны хэлцлүүд давамгайлах хандлагатай байна. Нэгэн үе идэвхтэй байсан ТБҮЦ-ны хоёрдогч зах зээл хумигдсан бол Засгийн газрын үнэт цаасны хоёрдогч зах зээл үндсэндээ идэвхгүй болж ойрын ирээдүйд сэргэх магагдлал бага байна. Банк хоорондын захын нөөцийн хомсдол болон бусад захуудын идэвхгүй байдал нь хүүний шилжих сувгийн нөлөөллийг ноцтой сулруулж байна. Төв банкны хүү нь банк хоорондын захын зөвхөн овернайт болон репо хэлцлийн хүүнд дорвитой нөлөөлөх ажээ. 2007 оны эхэн хүртэл 7, 14, 18, 91, 180 хоногтой буюу хэт олон төрлийн ТБҮЦ-ны анхдагч арилжаа явагдаж байсан нь хоёрдогч захын үйл ажиллагааг чөдөрлөж байсны сацуу институционал хөрөнгө оруулагчдын хомсдол, өгөөжийн муруйг дан ганц Төв банк тодорхойлдог нь мөнгөний болон Засгийн газрын үнэт цаасны захуудын хөгжилд сөргөөр нөлөөлсөөр ирлээ. Санхүүгийн захууд, тэр дундаа засгийн газрын үнэт цаасны захыг хөгжүүлэх нь мөнгөний бодлогын үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд нэн тустай болохыг ОУВС болон Дэлхийн банкнаас онцолсон байдаг.