A-
A
A+

Монголбанкны хүү (жилийн хувь)

Хүчин төгөлдөр мөрдөж эхэлсэн/зарласан огноо Бодлогын хүү Репо Овернаит хадгаламж Репо санхүүжилт Овернаит Барьцаат зээл
${ moment(item.EFFECTIVE_FROM).format("YYYY-MM-DD") } ${item.POLICY_RATE} ${item.REPO} ${item.OVERNIGHT_DEPOSIT} ${item.OVERNIGHT_REPO} ${item.OVERNIGHT} ${item.EMERGENCY_LENDING}

${showResultText}